Phương Nam Co LTD
© 21/5/2019 - Vietnam12h.com Application

Cách tính giá trị các liên kết hàn cho xây dựng nhà xưởng

Tính liên kết hàn có bản ghép dùng đường hàn mép để hàn hai thép cơ bản có tiết diện ngang Fb=280x12mm2 chịu lực kéo tính toán Nk=750 KN. Biết thép cơ bản là loại CT3, có σcb=22daN/mm2. Điều kiện làm việc bình thường.

Để đảm bảo đủ chịu lực kéo Nk=750 KN thì tổng diện tích tiết diện ngang của các bản ghép phải thoả mãn

Σ Fbg > Fb

Ta chọn “thiết kế” kích thước bảng ghép nhà xưởng có Fbg=260x8(mm2). 2Fbg=2. 26. 0, 8=41, 6cm2 > Fb=28. 1, 2=33, 6 cm2.

Thiết kế chiều cao hh=0, 8 cm.

Quen hàn E42, đường hàn góc thường, thép cơ bản có

σbc = 2200 daN/ cm2 < 4300 daN/cm2

Tra bảng Rgh = 1800 daN/cm2

Tổng chiều dài đường hàn trong liên kết (ở một nửa liên kết).

Σ lh ≥ N/ (γ. βh . hh . Rgh)

Điều kiện lầm việc bình thường γ =1.

Σ lh ≥ 750. 102 / (1. 0, 7. 0, 8. 1800) = 74, 4cm

Chiều dài đường hàn: l = Σ lh / 4 = 74, 4 /4 = 18, 6cm

Đề phòng chất lượng ở hai đầu đường hàn không đảm bảo lấy lh=20cm.

Kiểm tra cấu tạo đường hàn

85. βh. hh = 85. 0, 7. 0, 8 = 47, 6cm

4hh = 4. 0, 8 =3, 2cm

+ lh = 20cm < 85. βh. hh =  47, 6cm

+ lh = 20cm > 4hh =3, 2cm

+ lh = 20cm > 4 cm

Thoả mãn

Chiều dài đường hàn ghép: l=2. lh=2. 20=40cm.

Thiết kế khe hở thi công “nhà xưởng” giữa hai thép cơ bản là 5mm ta có lbg=50cm.

Cách tính giá trị liên kết hàn hai thép cơ bản cho xây dựng nhà xưởng có tiết diện Fb=250. 12 (mm2), chịu lực kéo tính toán Nk=620KN. Thép hàn là loại CT3, có σbc =2200 daN/cm, que hàn E. 42, điều kiện làm việc bình thường. Yêu cầu dùng đường hàn vòng có bản ốp.

Lời giải.

Chọn tiết diện bản ốp: Fbg=200. 8(mm2). 2Fbg=2. 200. 8=3200mm2 > Fb=250. 12=3000mm2.

Chọn hh=8mm=0, 8cm

Tổng chiều dài các đường hàn ở về một phía của liên kết.

Σ lh ≥ N/ (γ. βh . hh . Rgh) =  620. 102 / (1. 0, 7. 0, 8. 1800) = 61, 51cm

Lấy lh = 68cm

Tổng chiều dài đường hàn được phân phối vào các đường hàn

lbg = 2(2, 5 + √ (152 - 7, 52 ) ) = 31cm

Để kể đến khe hở lấy bbg=31, 5cm.

Cách tính giá trị liên kết hàn hai thép cơ bản cho xây dựng nhà xưởng

Cách tính giá trị  liên kết hàn giữa hai thép góc 100. 12 với thép bản dày 14mm cho xây dựng nhà xưởng, chịu lực kéo tính toán Nk=960 KN. Thép loại CT38, có σbc =2200 daN/cm, dùng que hàn E. 42. Hệ số g =1.

Nhìn kí hiệu, ta biết đây là thép đều cạnh.

Chọn chiều cao đường hàn hh=8 mm.

Tổng chiều dài đường hàn phía sống thép góc:

Σ l1 ≥ N1/ (γ. βh . hh . Rgh) = 0, 7. 960. 102 /(1. 0, 7. 0, 8. 1800) = 66, 7cm

 l1 = (Σ l1 )/ 2 =66,7/ 2 = 33, 3cm

Lấy l1 = 35. Xem hình 5. 18

Chiều dài đường hàn phía cánhư thép góc:

Σ l2 ≥ N2/ (γ. βh . hh . Rgh) =(0, 3. 960. 102) /( 1. 0, 7. 0, 8. 1800) = 28, 6cm

l2  = ( Σ l2 )/ 2 =28,6 /2 = 14, 3cm

Lấy l2=18cm.

Chi tiết liên kết như hình 5-19.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant" Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink