Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 27/2/2020 - Vietnam12h.com Application
Báo cáo tài chính và Tỷ số tài chính

Báo cáo tài chính cùng năm gốc - phân tích xu hướng

Dùng  để so sánh  và theo dõi sự thay đổi của từng loại  chỉ tiêu theo thời gian. Các chỉ tiêu của năm gốc (base year) thường được tính bằng 100% hay 1.

Ví dụ: Công ty XYZ có các số liệu  về doanh thu và tổng tài sản  qua các năm như sau:

 

1999

2000

2001

2002

Doanh thu (triệu đồng)

2.050

2.095

2.300

2.720

 

100%

 

 

 

Tổng TS (triệu đồng)

1.376

1.590

1.603

1.700

 

100%

 

 

 

Tỷ số tài chính- phân tích tỷ số (ratio analyis)

Tỷ số tài chính là các tỷ số được tính toán  từ những chỉ tiêu (khoản mục)  cụ thể trên các báo cáo tài chính nhằm đo lường một hoạt  động  cụ thể nào đó của công  ty.

Giống như báo cáo  tài  chính đồng nhất, vai trò của  các  tỷ  số  ở đây  là làm   “triệt tiêu”  sự khác biệt về quy mô và làm “nổi bật”  sự khác biệt về một hoạt  động nào đó.

Có thể có rất nhiều loại tỷ số có thể  tính toán được từ các  báo  cáo tài chính, tuy vậy, có 4 nhóm tỷ số tài chính thường được phân tích:

Khả năng sinh lời

Cơ cấu vốn và khả năng  thanh toán nợ dài hạn

Hiệu suất sử dụng  tài sản

Khả năng thanh toán nhanh