Phương Nam Co LTD
dịch vụ báo cáo tài chính
© 20/9/2018 - Vietnam12h.com Application
Sơ đồ tổ chức
Cải cách chế độ tài trợ cho giáo dục
Từ trước đến giờ mới chỉ bàn đến phân bổ nguồn tài trợ trong các trường cho học sinh có hoàn cảnh và năng lực khác nhau. Trong vòng hai thập kỷ qua đã có tranh luận khá nhiều về một khía cạnh khác của việc phân bổ nguồn lực cho ngành giáo dục đó là chi tiêu cho mỗi học sinh ở các địa phương khác vì các địa phương có các nguồn lực khác nhau để tài trợ cho giáo dục. Ngoài ra những địa phương khác nhau cũng có thị hiếu khác nhau đối với giáo dục

Kiểm tra chiến lược và điều kiện cho sự tiến hành thành công
Kiểm tra lại kế hoạch thị trường thể hiện một cơ hội để đánh giá chiến lược đã được chọn cho thị trường cụ thể. Nó cũng cung cấp một sự phản hồi cho những nhà quản lý phân chia thị trường và bổ sung thêm sự hiểu biết sâu sắc về sự phát triển chiến lược đơn vị. Những nội dung sau đây được dùng như một hướng dẫn để kiểm tra lại như:
Sự phân chia thị trường trong lĩnh vực ngân hàng
Những yếu tố chủ yếu cho việc phân chia thị trường bao gồm: Doanh thu:Doanh thu cho thấy một chỉ tiêu về qui mô của hoạt động kinh doanh có thể có được của nhiều sản phẩm. Doanh thu cũng là một chỉ tiêu quan trọng khi được sử dụng trong mối quan hệ với những tỷ được sáng tạo khác.
Đề ra mục tiêu phát triển kế hoạch tổng quát ngân hàng
Đề ra mục tiêu là giai đoạn thứ hai của việc phát triển kế hoạch tổng quát NH. Những mục tiêu này được đề ra bởi ban quản trị ngân hàng. Căn cứ trên sứ mệnh tổng quát để đềì ra mục tiêu, như:
Quá trình của việc lập kế hoạch ngân hàng
Quá trình của việc lập kế hoạch: Ở cấp NH, quá trình lập kế hoạch chiến lược bắt đầu với sự đánh giá nhiệm vụ và mục tiêu, nó được làm cho phù hợp đối với cơ hội và các nguồn lực.
Lựa chọn chiến lược cho sự tiến hành thay đổi
Việc xem xét để đảm bảo tính tối ưu đòi hỏi trươc khi ra quyết định lựa chọn chiến lược nào đó ngân hàng cần xem xét và cân nhắc trên cở sở:
Đưa ra chiến lược thay thế kinh doanh của ngân hàng
Việc đưa ra những chiến lược thay thế là việc xem xét lại tính hợp lý hay tính đúng đắn của các mục tiêu chiến lược đã chọn trước và từ đó đề xuất những phương án nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
Xác định điểm mạnh, điểm yếu ngân hàng
Phân tích cẩn thận và lập bảng tổng kết các yếu tố nguồn lực theo tầm quan trọng cho phép ngân hàng phát hiện ra các điểm mạnh, điểm yếu quan trọng làm cơ sở cho phân tích các ma trận chiến lược. Về phương diện kỹ thuật nên phân hạng các điểm mạnh, điểm yếu theo phương pháp thích hợp để nhận định
Phân tích môi trường bên trong và các định điểm mạnh - yếu
Môi trường bên trong hay là phân tích các điều kiện, nguồn lực thực tại của ngân hàng. Các hệ thống bên trong ngân hàng có được hay có thể huy động và kiểm soát được để đưa vào hoạt động kinh doanh. Khái niềm về nguồn lực bao gồm có nhiều loại yếu tố khác nhau: Nguồn nhân lực, vật chất, kỹ thuật, bộ máy tổ chức, các chính sách dịch vụ, tài chính, marketing...
Cơ hội và nguy cơ đối với lĩnh vực ngân hàng - tài chính
Cơ hội và nguy cơ được tạo ra từ sự tổng hợp yếu tố môi trường bên ngoài, vi mô và vĩ mô
Phân tích môi trường kinh doanh và xác định cơ hội và nguy cơ
Môi trường kinh doanh bên ngoài Môi trường kinh doanh của ngân hàng là hoàn cảnh trong đó ngân hàng hoạt động và tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh và bị ảnh hưởng chi phối bởi hoàn cảnh này
Những mục tiêu của chiến lược của ngân hàng
Những mục tiêu của chiến lược kinh doanh được xác định như là những thành quả mà ngân hàng cần đạt được khi theo đuổi sứ mệnh của mình trong thời kỳ hoạt động tương đối dài (trên một năm). Những mục tiêu dài hạn là rất cần thiết cho sự thành công của ngân hàng vì chúng thể hiện kết quả mà ngân hàng cần đạt được khi theo đuổi sứ mệnh kinh doanh của mình. Hỗ trợ việc đánh giá thành tích, tạo ra năng lực thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, cho thấy những ưu tiên trong việc lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược
Nội dung của kế hoạch chiến lược
Kế hoạch chiến lược là một thành phần (bộ phận) quan trọng trong quá trình quản trị chiến lược của ngân hàng. Nó là kết quả trong sự phát triển mục tiêu dài hạn của ngân hàng và sự phát họa của kế hoạch hành động thông qua việc lãnh đạo ngân hàng để đạt được mục tiêu
1 2 3 4 5 6