Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 17/1/2020 - Vietnam12h.com Application
Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp

            Tổng quan về ERP

            ERP - Enterprise Resourse Planning là phần mềm trên máy tính có chức năng hỗ trợ và tự động hoá toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của mọi nhân viên trong doanh nghiệp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả quản lý toàn diện của doanh nghiệp. Có thể hiểu đơn giản về ERP là phần mềm phục vụ tin học hóa tổng thể doanh nghiệp.

            Hình 11.1. Mô hình quan hệ tổng thể giữa ERP, CRM và SCM

            Nguồn: O’Brien, James, Introduction to Information Systems, 12e, 2005

            Trên thực tế, khái niệm ERP theo chuẩn quốc tế giới hạn trong phạm vi hoạch định tổng thể các nguồn lực doanh nghiệp, các nguồn lực ở đây bao gồm nhân lực (con người), vật lực (tài sản, thiết bị...) và tài lực (tài chính). Khối lượng công việc trong hoạch định và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp chiếm phần lớn trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp nên ERP là hệ thống phần mềm rất lớn. Các chức năng cơ bản của ERP gồm: Quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị nguồn cung, quản trị hoạt động kinh doanh, quản trị quan hệ khách hàng.

            Hình 11.2. Các chức năng cơ bản của hệ thống phần mềm ERP

 

            Nguồn: Introduction to Information Systems, O’Brien, James

Tin cùng chuyên mục
Công ty tnhh phương nam giới thiệu về kinh tế công cộng
Kinh tế công cộng trong nền kinh tế hỗn hợp
Nền kinh tế hỗn hợp
Động lực dẫn đến hành vi của chính phủ: những thất bại của thị trường
Những thất bại của chính phủ
Những quan điểm trước đây về vai trò của chính phủ
Chính phủ là gì hoặc chính phủ là ai
Khu vực công cộng và những vấn đề kinh tế cơ bản
Nghiên cứu kinh tế học công cộng
Kinh tế học chuẩn tắc và kinh tế học thực chứng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...