Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 31/1/2023 - Vietnam12h.com Application
Giao thức ICMP, ARP và RARP

Giao thức ICMP

ICMP ((Internet Control Message Protocol) là một giao thức điều khiển của mức IP, được dùng để trao đổi các thông tin điều khiển dòng số liệu, thông báo lỗi và các thông tin trạng thái khác của bộ giao thức TCP/IP. Ví dụ:

Điều khiển lưu lượng dữ liệu (Flow control).

Thông báo lỗi : ví dụ  "Destination Unreachable".

Định hướng lại các tuyến đường: gói tin redirect

Kiểm tra các trạm ở xa: gói tin echo

Ví dụ khuôn dạng của thông điệp ICMP redirect như sau:

0              7    8       15  16     31

type (5)

Code(0-3)

Checksum

Địa chỉ IP của Router mặc định

IP header (gồm option) và 8 bytes đầu của gói dữ liệu IP nguồn

Giao thức ARP và giao thức RARP

Trên một mạng cục bộ hai trạm chỉ có thể liên lạc với nhau nếu chúng biết địa chỉ vật lý của nhau. Như vậy vấn đề đặt ra là phải thực hiện ánh xạ giữa địa chỉ IP (32 bits) và địa chỉ vật lý (48 bits) của một trạm. Giao thức ARP (Address Resolution Protocol) đã được xây dựng để chuyển đổi từ địa chỉ IP sang địa chỉ vật lý khi cần thiết. Ngược lại, giao thức RARP (Reverse Address Resolution Protocol) được dùng để chuyển đổi địa chỉ vật lý sang địa chỉ IP. Các giao thức ARP và RARP không phải là bộ phận của IP mà IP sẽ dùng đến chúng khi cần.

Giao thức lớp chuyển tải (Transport Layer)

Giao thức TCP

TCP (Transmission Control Protocol) là một giao thức “có liên kết” (connection - oriented), nghĩa là cần thiết lập liên kết (logic), giữa một cặp thực thể TCP trước khi chúng trao đổi dữ liệu với nhau.

TCP cung cấp khả năng truyền dữ liệu một cách an toàn giữa các máy trạm trong hệ thống các mạng. Nó cung cấp thêm các chức năng nhằm kiểm tra tính chính xác của dữ liệu khi đến và bao gồm cả việc gửi lại dữ liệu khi có lỗi xảy ra. TCP cung cấp các chức năng chính sau:

Thiết lập, duy trì, kết thúc liên kết giữa hai quá trình.

Phân phát gói tin một cách tin cậy.

Đánh số thứ tự (sequencing) các gói dữ liệu nhằm truyền dữ liệu một cách tin cậy.

Cho phép điều khiển lỗi.

Cung cấp khả năng đa kết nối với các quá trình khác nhau giữa  trạm nguồn và trạm đích nhất định thông qua việc sử dụng các cổng.

Truyền dữ liệu sử dụng cơ chế song công (full-duplex).