Phương Nam Co LTD
Tin thế giới, kinh tế, chính trị, pháp luật, giáo dục, khoa học hàng ngày
© 17/1/2019 - Vietnam12h.com Application

Thi công phần thô với giá thiết kế xây dựng bằng không


Công tác thiết kế thuộc về giai đoạn thực hiện dự án ban đầu của công trình cần xây dựng, bao gồm một số công việc chủ yếu như:

Lập và duyệt các phương án thiết kế công trình.

Tổ chức quản lý công tác thiết kế .v.v..

Đồ án thiết kế theo nghĩa hẹp là một hệ thống các bản vẽ được lập trên cơ sở tính toán có căn cứ khoa học cho việc xây dựng công trình như: các sơ đồ tính toán, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật.

Theo nghĩa rộng đó Phương Nam không tính giá thiết kế xây dựng miễn phí cho hệ thống các bản vẽ và các chỉ tiêu tính toán để thuyết minh cho sự hợp lý về mặt kỹ thuật cũng như về mặt kinh tế - xã hội của công trình được xây dựng nhằm thực hiện chủ trương đầu tư đề ra với hiệu quả và chất lượng tốt nhất.

Quá trình thiết kế theo nghĩa rộng bao gồm giai đoạn tiền thiết kế (lập dự án đầu tư, thiết kế tiền khả thi và thiết kế khả thi), giai đoạn thiết kế chính thức và giai đoạn sau thiết kế (giảm sát tác giả, theo dõi thực hiện xây dựng trên thực địa để điều chỉnh và bổ sung thiết kế).

Hồ sơ không tính giá thiết kế xây dựng:

+ Có đồ án thiết kế;

+ Công ty TNHH hóa chất xây dựng Phương Nam là tổ chức có giấy phép hành thiết kế, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công dựa trên quy định của Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng;

+ Khi thiết kế công trình phải căn cứ vào tài liệu khảo sát xây dựng phù hợp với đối tượng và yêu cầu cùa các giai đoạn thiết kế. Bản thiết kế phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Tài liệu khảo sát phục vụ thiết kế phải do pháp nhân hành nghề khảo sát xây dựng cung cấp. Pháp nhân hành nghề khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu do mình cung cấp.

Những trường hợp ngoại lệ pháp luật không yêu cầu phải có bản thiết kế và do vậy cũng không phải trình duyệt:

Các công việc sửa chữa như trát, vá, quét vôi, đáo ngói, lát nền;

Cái tạo, sửa chữa, láp đặt thiết bị trong nhà, trang trí nội thất mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình, hoặc kiến trúc ngoài mặt phố.

Ý nghĩa của công tác thiết kế

Chất lượng công tác thiết kế có vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả của vốn đầu tư. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chát lượng thiết kế quyết định việc sử dụng vốn đáu tư tiêl kiệm, hợp lý, kinh tế hay chưa. Trình độ kỹ thuật và năng lực sản xuất (nâng lực phục vụ) của tài sản cao hay thấp.

Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, chất lượng công tác thiết kế có ảnh hướng lớn đến chât lượng công trình tốt hay chưa tốt, điều kiện thi công thuận lợi hay khó khăn, tốc độ thi công nhanh hay chậm, giá thành công trình hợp lý hay không v.v..

Trong giai đoạn kết thúc đầu tư, chất lượng thiết kế có vai trò chủ yếu quyết định việc khai thác, sử dụng công trình an toàn, thuận lợi hay nguy hiếm khó khăn. Chất lượng sản phẩm sản xuất ra cao hay thấp, giá thành sản phẩm hợp lý hay đắt, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tuổi thọ của công trình có đảm bảo yêu cầu đã đề ra trong dự án không.

Tóm lại, thiết kế xây dựng là khâu quan trọng hàng đầu trong hoạt động đầu tư XDCB. Nó có vai trò chủ yếu quyết định hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đáu tư. Đồng thời thiết kế xây dựng góp phần tạo ra môi trường mới. một không gian thiên nhiên mới thỏa mãn yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và đời sống của con người về mặt vật chất và tinh thần.

Thực hiện các yêu cầu nêu trên, công tác thiết kế cần phải tránh tiêu chuẩn quá cao, quy mô quá lớn, chiếm đất quá nhiều, đổi mới quá gấp.

Tổ chức công tác thiết kế xây dựng

Những nguyên tắc thiết kế xây dựng

Giải pháp thiết kế phải cụ thế hoá tốt nhất chủ trương đầu tư thể hiện ớ bản dự án khả thi của chủ đầu tư;

Giải pháp thiết kế phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và đường lối phát triển chung của đất nước, có vận dụng tốt kinh nghiệm của nước ngoài;

Khi lập phuơng án thiết kế phải xem xét toàn diện các mặt kỹ thuật, kinh tế - tài chính, thẩm mỹ, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng. Phải chú ý tới năng cải tạo và mở rộng sau này;

Khi lập dự án các phương án thiết kế phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa các mặt: tiện nghi, bền chắc, kinh tế và mỹ quan;

Phải tôn trọng trình tự chung của quá trình thiết kế phương án là trước hết phải đi từ các vấn đề chung và sau đó mới đi vào giải quyết các vấn đề cụ thể;

Phải đảm bảo tính đồng bộ và hoàn chỉnh cửa giải pháp thiết kế, đảm bảo mối quan hệ ăn khớp giữa các bộ phận của thiết kế, giữa thiết kế và thực hiện xây dựng trên thực tế;

Phải dựa trên  các tiêu chuẩn, định mức và thiết kế có cơ sở khoa học và tiến bộ, xác định đúng mức độ hiện đại của công trình xây dựng;

Phải lập một số phương án để so sảnh và lựa chọn phương án tốt nhất. Tận dụng các thiết kế mẫu để giảm chi phí thiết kế;

Phải cố gắng rút ngắn thời gian thiết kế để công trình thiết kế xong khỏi bị lạc hậu.

Trình tự thiết kế xàv dựng

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi, phải thực hiện bước thiết kế sơ bộ trên cơ sở phương án công nghệ tạm thời lựa chọn, quy mô và kiến trúc công trình;

Sau khi dự án có quyết định đầu tư và xác định được nhà cung cấp thiết bị cống nghệ, việc thiết kế xây dựng công trình thực hiện theo các quy định sau đây:

Công trình có yêu cầu kỷ thuật cao, địa chất phức tạp phải thực hiện thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) trước khi thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế chi tiết);

Công trình kỹ thuật đơn giản hoặc đã có thiết kế mẫu , xứ Ịý nền móng không phức tạp được thực hiện thiết kế kỷ thuật - thi công.

Thực hiện thiết kế kỹ thuật phải căn cứ vào mục tiêu đầu tư và nội dung yêu cầu trong quyết định đầu tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng.

Trong trường hợp đặc biệt, nếu phải thay đổi nội dung quy định thì phải trình lại báo cáo nghiên cứu khả thi và được sự chấp thuận của người có thẩm quyền quyết định đầu tư;

Tổ chức thiết kế phải lập tổng dự toán của thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công. Tổng dự toán không được lớn hơn tổng mức đầu tư đã duyệt; nếu lớn hơn thì tổ chức thiết kế tính toán lại cho phù hợp.

Những căn cứ để thiết kế công trình xây dựng

Tài liệu hợp pháp dùng để thiết kế: Các tài liệu về thăm dò, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, khí tượng.

Các tài liệu khi dùng để thiết kế xây dựng các công trình phải do tổ chức có lư cách pháp lý về các lĩnh vực trên  cung cấp.

Việc thiết kế xây dựng phải tuân theo quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dưng do Nhà nước ban hành. Nếu áp dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn kỷ thuật xây dựng của nước ngoài thi phải được Bộ Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Tổ chức công tác thiết kế xây dựng

+ Công tác thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có chuyên mồn thực hiện. Tuỳ điều kiện cụ thể cũa dự án, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với các tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu xây dựng thực hiện các bước thiết kế theo quy định tại phần này;

+ Tổ chức thiết kế hoặc cá nhân có chuyên môn thiết kẽ phải có đăng ký hoạt động tư vấn tại cơ quan có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, kết quả tính toán, an toàn kết cấu và sự ổn định của công trình (bao gồm cả tính chính xác của tiên lượng, dự toán);

+ Mỗi đồ án thiết kế phải có người chủ trì thiết kế, đồ án thiết kê lớn (nhóm A, B) phải có chủ nhiệm đồ án, người chú trì thiết kế hoặc chú nhiệm đồ án phải chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng và tính đúng đán của đồ án thiết kế, giái pháp kỹ thuật nêu ra và tiên lượng thiết kế;

+ Tổ chức thiết kế phải thực hiện công tác giảm sát tác giả trong suốt quá trình thi công xây lắp, hoàn thiện và nghiệm thu công trình;

+ Nghiêm cấm tổ chức thiết kế nhận thầu thiết kế quá phạm vi đã đăng ký hoặc mượn danh nghĩa của các tổ chức thiết kế khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Các loại hình tổ chức dịch vụ - kinh doanh thiết ké

Tuỳ theo cách quan niệm mà các loại hình tổ chức dịch vụ - kinh doanh thiết kế được phân ra các loại sau:

Trên góc độ pháp lý có: các doanh nghiệp dịch vụ thiết kế của Nhà nước, của tập thể hay tư nhân dưới các hình thức như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần v.v...

Trên góc độ chuyên môn hoá có: các doanh nghiệp thiết kế chuyên môn hoá theo ngành sản xuất và chúng loại Công trình (như doanh nghiệp thiết kế công trình giao thông, thiết kế công trình Công nghiệp hoá dầu v.v..) hay chuyên môn hoá theo giai đoạn thiết kế (như thiết kế dây chuyền Công nghệ sản xuất, thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu xây dựng, thiết kế các hệ thống cơ sở hạ tầng kỷ thuật trong nhà và xung quanh nhà, thiết kế tổ chức thi công v.v...).

Thông thường hai loại chuyên môn hoá trên  thường được kết hợp với nhau. Trong nhiều trường hợp các tổ chức thiết kế phải đa năng hoá đến một mức độ nhất định cho phù hợp với yêu cầu của thị trường. Loại công ty tư vấn đầu tư và xây dựng là một loại doanh nghiệp có nhiều chức năng, trong đó có các công việc chuyên lập dự án đầu tư, thiết kế và thay mặt Chủ đầu tư giảm sát việc thực hiện xây dựng công trình.

Trách nhiệm cũa Chủ đầu tư và doanh nghiệp thiết kế

Chủ đâu tư có những trách nhiệm sau

+ Ký hợp đồng giao thầu thiết kế với các tổ chức tư vấn xây dựng (thiết kế) trên cơ sở kết quả đấu thầu hay chi định thầu theo quy định, theo dõi thực hiện hợp đồng và cấp kinh phí thiết kế kịp thời;

+ Cung cấp các tài liệu sô liệu và các văn bản pháp lí cần thiết cho tổ chức thiết kế để làm cơ sở cho việc thiết kế công trình;

+ Lập hồ  sơ yêu cầu thẩm định và trình duyệt thiết kế;

+ Yêu cầu cơ quan thiết kế giải quyết các vấn để phát sinh và thay đổi thiết kế trong quá trình xây dựng.

Tô chức thiết kế có trách rìhiệm

Ký kết hợp đồng nhận thầu với Chủ đầu tư trên cơ sở kết quả đấu thầu, hay chỉ định thầu thiẽt kế, cử chủ nhiệm đồ án thiết kế chịu trách nhiệm toàn bộ về thiết kế công trình, có thể giao thầu lại cho các tổ chức thiết kế chuyên ngành có tư cách pháp nhân;

Đề ra yêu cầu cho tổ chức khảo sát phục vụ thiết kế, kiểm tra kết quả khảo sát và nghiệm thu các tài liệu này;

Chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung và khối lượng thiết kế (kể cả việc sứ dụng các tài liệu và thiết kế mẫu);

Thực hiện tiến độ thiết kế theo đúng hợp đồng, chịu trách nhiệm bổ sung, sửa chữa hoặc lập lại khi thiết kế chưa được duyệt;

Chịu trách nhiệm kiểm tra và nghiệm thu nội bộ các kết quả thiết kế;

Trình bày và bảo vệ thiết kế trong quá trình thẩm định, xét duyệt thiết kế;

Giữ bản quyền tác giả của đồ án thiết kế, lưu giữ và quản lí tài liệu gốc.


xaydung