Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 19/1/2019 - Vietnam12h.com Application
 Chủ đầu tư xét đơn giá và thực hiện thi công phần thô

Chủ đầu tư trực tiếp xét đơn giá dự thầu thi công các hạng mục phần thô, hoàn thiện, nội thất được áp dụng với các công trình  mà Chủ đầu tư có năng lực chuyên môn phù hợp và có cán bộ chuyên môn để tổ chức quản lý thực hiện công trình  theo các trường hợp sau:

Trường hợp Chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án

Chủ đầu tư sau khi xét đơn giá dự thầu thi công các hạng mục phần thô, hoàn thiện, nội thất. Với năng lực hiện có chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy hiện có của mình kiêm nhiệm và cử người phụ trách (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) để quản lý việc thực hiện dự án.

Trường hợp này áp dụng đối với dự án nhóm B, C thông thường khi Chủ đầu tư có các phòng ban chuyên môn về quản lí kỹ thuật, tài chính phù hợp để quản lí thực hiện dự án.

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm đối với người trực tiếp quản lí thực hiện dự án:

+ Người phụ trách quản lí thực hiện dự án phải có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của dự án, quản lí dự án nhóm B phải có bằng từ đại học trở lên, quản lí dự án nhóm C phải có bằng từ trung cấp trở lên, có tối thiểu hai năm làm việc chuyên môn;

+ Người quản lí kỹ thuật của dự án phải có bằng trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp với yêu cầu của dự án, có tối thiểu hai năm làm việc chuyên môn;

+ Người quản lí về đơn giá dự thầu thi công các hạng mục phần thô, hoàn thiện, nội thất của dự án phải có chuyên môn về kinh tế, tài chính kế toán, có bằng trung cấp trở lên, có tối thiểu hai năm làm việc chuyên môn;

+ Đối với các dự án ờ vùng sâu, vùng xa thì những người trực tiếp quản lí thực hiện dự án nêu trên phải có bằng trung cấp trở lên, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của dự án và có tối thiểu một năm làm việc chuyên môn.

Chủ đầu tư phải có quyết định giao nhiệm vụ, quyền hạn cho các phòng, ban và cá nhân được cử kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lí việc thực hiện dự án.

 

Trường hợp Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án

Chủ đầu tư sau khi xét đơn giá dự thầu thi công các hạng mục phần thô, hoàn thiện, nội thất quyết dịnh thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc để quản lý việc thực hiện dự án:

Trường hợp này áp dụng đối với dự án nhóm A; các dự án nhóm B, C có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc Chủ đầu tư đồng thời quản lí nhiều dự án.

Ban quản lí dự án được thành lập theo quyết định của Chủ đầu tư và phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Ban quản lí dự án là đơn vị trực thuộc Chủ đầu tư. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lí dự án phải phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn của Chủ đầu tư, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Chủ đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan;

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lí dự án do Chủ đầu tư quyêt định, phải đảm bảo có đủ năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ thực hiện quản lí dự án. Ban quản lí dự án gồm có trưởng ban, các phó trưởng ban và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc trưởng ban;

Ban quản lí dự án phải thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đầy đủ với Chủ đầu tư. Chủ đầu lư thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Ban quản lí dự án và xứ lí kịp thời những vấn đề ngoài phạm vi thẩm quyền của Ban quản lí dự án để đảm bảo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác của dự án;

Khi dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, Ban quản lí dự án đã hoàn thành nhiệm vụ đuợc giao thì Chủ đầu tư ra quyết định giải thể hoặc giao nhiệm vụ mới cho Ban quản lí dự án.

Khi quyết định hoặc bổ nhiệm trưởng Ban quản lí dự án, người phụ trách kỹ thuật, người phụ trách đơn giá dự thầu thi công các hạng mục phần thô, hoàn thiện, nội thất của dự án, Chủ đầu tư phải căn cứ vào quá trình công tác và các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn của các cá nhân đó để ra quyết định. Riêng đối với dự án nhóm A thì trưởng Ban quản lí dự án, người phụ trách kỹ thuật, người phụ trách kinh tế - tài chính của dự án phải có bằng đại học trở lén, chuyên môn phù hợp với yêu cầu của dự án và đã có hai năm làm việc chuyên môn trở lên.

Hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án là hình thức quản lí thực hiện dự án do một pháp nhân độc lập có đủ nâng lực quản lí điều hành dự án thực hiện. Chủ nhiệm điều hành dự án được thực hiện dưới hai hình thức là: Tư vấn quản lí điều hành dự án theo hợp đồng và Ban quản lí dự án chuyên ngành.

Tư vấn quản lí điều hành dự án theo hợp đồng

Chủ đầu tư không có đủ điều kiện trực tiếp quản lí thực hiện dự án thì thuê tổ chức tư vấn có đủ nặng lực để quản lí thực hiện dự án, tổ chức tư vấn đó được gọi là Tư vấn quản lí điều hành dự án.

Tổ chức tư vấn quản lí điều hành dự án thực hiện các Nội dung quản lí dự án theo hợp đồng đã kí với Chủ đầu lư.

Những nội dung quản lí thực hiện dự án Chủ đầu tư không thuê tư vấn quản lí điều hành thì Chủ đầu lư thực hiện và quyết định theo nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư như sau:

Chủ đầu tư

Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức của Nhà nước sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước báo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thì Chủ đầu tư và hình thức quản lí dự án do người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định;

Các dự án đầu tư của các công ty, hợp tác thì Chủ đầu tư là người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc hợp tác xã đó;

Các dự án đầu tư cua tư nhân thì Chủ đầu tư là chủ sở hữu vốn đầu tư;

Các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đỏ thị, dự án phát triển khu đô thị mới thì Chủ đầu tư do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ đầu tư

+ Tổ chức lập dự án đầu tư, xác định rõ nguồn vốn đầu tư, thực hiện các thủ tục về đầu tư và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về quản lí dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bão lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước và các nguồn vốn khác;

1- Tổ chức thực hiện đầu tư bao gồm: tổ chức đấu thầu để xét chọn đơn giá dự thầu thi công các hạng mục phần thô, hoàn thiện, nội thất, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu theo quy định của pháp luật;

+ Các dự án đầu tư sử dụng một hoặc nhiều nguồn vốn khác nhau thì Chủ đầu tư có trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lí sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa dự án vào khai thác sứ dụng, thu hồi và hoàn trả vốn đầu tư;

+ Trả nợ vốn vay đúng thời hạn và thực hiện các điều kiện đã cam kết khi huy động vốn;

2- Khi thay đổi Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư mới được thay thế phải chịu trách nhiệm kế thừa toàn  bộ công việc đầu tư của Chủ đầu tư trước;

+ Trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp quản lí dự án phải có bộ máy có đủ năng lực quản lí dự án và đãng ký tại cơ quan có thẩm quyển;

+ Chủ đầu tư có quyền yêu cầu các cơ quan hữu quan của Nhà nước công bố công khai các quy định có liên quan đến công việc đầu tư như: quy hoạch xây dựng, đất đai, tài nguyên, nguồn nước, điện, giao thông vận tải, môi trường sinh thái, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ di tích văn hoá, lịch sử, an ninh, quốc phòng để Chủ đầu tư biết và thực hiện.

Ban quản lí dự án chuyên ngành

Hình thức này áp dụng đòi với các dự án thuộc các chuyên ngành xây dựng được Chính phú giao cấc Bộ, cơ quan ngang Bộ có xây dựng chuyên ngành (bao gồm Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Bưu điện) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lí thực hiện; các dự án do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao các Sở có xây dựng chuyên ngành (tương ứng các Bộ có chuyên ngành nêu trên) và Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban quản lí dự án chuyên ngành phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Ban quản lí dự án chuyên ngành do các Bộ hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình;

Ban quản lí dự án chuyên ngành có giám đốc, các phó giám đốc và bộ máy thích hợp để quản lí điều hành dự án độc lập;

Ban quản lí dự án chuyên ngành thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư về quản lí, thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đên khi bàn giao đưa* vào khai thác sử dụng.

Trường hợp cần thiết, Ban quản lí dự án chuyên ngành có thể được giao thực hiện các công việc của giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc các nhiệm vụ khác của Chủ đầu tư như đã trình bày ở trên.

Điều kiện năng lực chuyên môn của Ban quản lí dự án chuyên ngành:

+ Giám đốc phải có bằng đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu về quản lí thực hiện dự án, có kinh nghiệm làm công tác quản lí từ hai dự án trở lên;

+ Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ phải có bằng đại học trở lên, chuyên môn nghiệp vụ phải phù hợp với nội dung công việc được giao phụ trách;

+ Ban quản lí dự án chuyên ngành phải có lực lượng chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ, đơn giá dự thầu thi công các hạng mục phần thô, hoàn thiện, nội thất của dự án và pháp luật đảm bảo đủ năng lực để quản lí thực hiện các dự án được giao đạt chất lượng và hiệu quả.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC