Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 19/1/2019 - Vietnam12h.com Application
 Đơn giá nhân công xây dựng phần thô

Quản lý nhân công trong xây dựng phần thô.

Vấn đề quản lý nhân công trong xây dựng phần thô đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Con người là chủ thể của quan trọng đơn giá nhân công xây dựng phần thô, quá trình thi công và xây dựng nhà, mọi quá trình thi công phần thô đều được diễn ra thông qua con người  lao động với những trình độ nhất định về nghề nghiệp, những quan điểm và thái độ nhất định về kinh tế, chính trị và xã hội

Trong thi công  xây dựng vì điều kiện nhân công rất nặng nhọc và quá trình nhân công rất phù hợp và linh hoạt nên vấn đề quản lý nhân công càng phải được đặt lên hàng đầu.

Mục đích của quản lý nhân công trong xây dựng phần thô

Quản lý nhân công xây dựng nhà phần thô có hai nhóm mục đích lớn :

Các mục đích về đảm bảo tiến độ thi công, cam kết trong hợp đồng, phù hợp với dự báo về nhân công trong trong đơn giá nhân công xây dựng phần thô của công ty TNHH hóa chất xây dựng Phương Nam lập ban đầu. Phương Nam luôn sẵn sàn cung ứng cho công trình những lực lượng nhân công có tay nghề phù hợp về mặt số lượng và chất lượng cũng như việc nâng cao năng suất xuất nhân công và chất lượng công việc

Các mục đích về xã hội nhằm xây dựng một bầu không khí tốt đẹp của tập thể người  lao động trong doanh nghiệp, nhằm chăm lo cho người  lao động về vật chất và tinh thần, đào tạo nâng cao trình độ nghề nghiệp và văn hoá của người lao động, góp phần xây dựng con người  lao động mới.

Nhiệm vụ của quản lý lao động

Nhiệm vụ của quản lý nhân công gồm hai nhóm lớn :

Nhóm nhiệm vụ quản lý nhân công có tính chất nghiệp vụ qui định mang tính chất tương đối tĩnh và nhóm nhiệm vụ về các chính sách đối với nhân công mang tính động hơn.

Nhóm nhiệm vụ quản lý nhân công có tính chất nghiệp vụ bao gồm :

Nhiệm vụ lập kế hoạch nhân công (bao gồm kế hoạch về nhu cầu lao động, tuyển dụng lao động, sử dụng nhân công và đào tạo phát triển lực lượng lao động)

Nhiệm vụ về tuyển mộ nhân công và lập hợp đồng lao động

Nhiệm vụ về sử dụng nhân công bao gồm : việc phân công lao động, chỉ dẫn lao động, quản lý quá trình lao động, thay thế lao động

Nhóm nhiệm vụ quản lý nhân công có chính sách đối với người  lao động :

Các nhiệm vụ về tổ chức nhân công và tiền lương bao gồm các vấn đề như xác định tiêu chuẩn, cấp bậc nghề nghiệp cho công nhân và cán bộ quản lý, hệ thống thang lương..

Các nhiệm vụ về lãnh đạo nhân công bao gồm các vấn đề như phân công và đề bạt, đáng giá lao động, phong cách lao động, bồi dưỡng nghề nghiệp

Các nhiệm vụ về chăm sóc người  lao động về vật chất và tinh thần

Tổ chức nhân công trong xây dựng

Tổ chức phân công nhiệm vụ

Việc phân công nhân công phải tuân theo các nguyên tắc :

Phải căn cứ vào chuyên môn được đào tạo của người  lao động phải đảm bảo tính có thể quản lý bao quát được về mặt quản cách không gian và về số lượng người bị quản lý.

Phải bảo đảm sự phù hợp giữa khả năng, nhiệm vụ và trách nhiệm khi phân công lao động

Phải bảo đảm tính thống nhất hành động trong công việc phân công nhân công để thực hiện mỗi hợp đồng sản xuất

Tổ chức quá trình nhân công và nơi sản xuất

Quá trình nhân công trong xây dựng được phân thành các phần việc, các quá trình đơn giản và quá trình phức tạp. Tổ chức quá trình nhân công được thể hiện qua các phương pháp của người  lao động sử dụng các công cụ nhân công để tác động lên đối tượng nhân công theo những trình tự thời gian và không gian nhất định để tạo nên sản phẩm cuối cùng.

Do đó, tổ chức nhân công phải bao gồm cấc vấn đề : xác định cơ cấu tổ chức của những người  lao động cùng tham gia quá trình sản xuất, các công cụ nhân công được sử dụng, các đối tượng nhân công phải chế biến, tiến độ thi công theo thời gian, bố trí mặt bằng thi công và nơi làm việc cũng như sự bố trí và di chuyển của các yếu tố sản xuất theo mặt bằng và không gian thi công xây dựng

Tổ chức nơi làm việc của công nhân và cán bộ quản lý phải tuân theo các nguyên tắc của khoa học tổ chức nhân công và an toàn lao động

Tổ chức cơ cấu đội ngũ nhân công phải dựa trên các nguyên tắc chuyên môn hoá, hiệp tác hoá

Nói riêng đối với công nhân sản xuất phải áp dụng đúng các tổ đội chuyên môn hoá hay đa năng hoá. Với khối lượng của một loại công việc nào đó đủ lớn và kéo dài người ta thường dùng các đội chuyên môn hoá. Khi danh mục các chủng loại công việc nhiều, nhưng khối lượng công việc thì ít người ta thường dùng đội đa năng hoá đến mức độ nhất định

Nói chung việc tổ chức nhân công phải tuân theo các lý thuyết của tổ chức nhân công khoa học

Tổ chức bộ máy quản lý lao động

ở mỗi công ty xây dựng thường thường tổ chức ra phòng tổ chức cán bộ, lao

động, tiền lương để quản lý các vấn đề về nhân sự. ở cấp thấp hơn có thể tổ chức ra một ban hay một người đặc trách vấn đề này

Bộ phận này có trách nhiệm tham mưu cho thủ trưởng về mọi vấn đề có liên quan đến nhân sự trong doanh nghiệp như đã trình bày ở mục nhiệm vụ của quản lý nhân sự

Đại hội công nhân nhân viên chức, hội đồng lao động

Để góp phần giải quyết các vấn đề về sản xuất và kinh doanh nói chung và về con người  lao động nói riêng, ở các doanh nghiệp còn áp dụng các hình thức đại hội công nhân viên chức hằng năm, hội đồng quản trị doanh nghiệp ... Tại đại hội công nhân viên chức hàng năm sẽ bầu ra ban thường trực công nhân viên chức, ban thanh tra nhân dân. các tổ chức này có nhiệm vụ bàn cách đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, kiểm tra các kết quả sản xuất kinh doanh...Với các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước ban hành luật riêng để bảo vệ quyền lợi cho người lao động


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC