Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 19/1/2019 - Vietnam12h.com Application
 Thi công, báo giá hoàn thiện nhà xây thô

Thi công, báo giá hoàn thiện nhà xây thô được áp dụng khi Chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện từng hạng mục công trình trong  toàn bộ công trình nhà dân dụng và công nghiệp như các hạng mục: khảo sát, thiết kế , mua sắm vật tư thiết bị, xây dựng phần thô, phần hoàn thiện nhà xây thô, cũng có thể là các hạng mục nhỏ hơn như phần móng, phần thân công trình, hoặc phần cốp pha, cốp thép, xây tô .v.v… từng hạng mục riêng lẻ được thi công xây lắp cho đến khi bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Trong trường hợp này báo giá hoàn thiện nhà xây thô của công ty TNHH hóa chất xây dựng Phương Nam tạm tính căn cứ vào đơn giá vật tư đầu năm 2018 của các công trình dân dụng và công nghiệp đối với công trình có vốn đầu tư tư nhân:

+ Đơn giá áp dụng cho công trình tiêu chuẩn có diện tích thi công > 350 m2 là 1,450,000 VNĐ/m2

+ Đơn giá áp dụng cho công trình có diện tích thi công < 350 m2 là 1,5500,000 VNĐ/m2

+ Đơn giá áp dụng cho công trình có diện tích thi công < 200 m2 là 1,700,000 VNĐ/m2

Trong trường hợp này báo giá hoàn thiện nhà xây thô của công ty TNHH hóa chất xây dựng Phương Nam tạm tính căn cứ vào đơn giá vật tư đầu năm 2018 của các công trình dân dụng và công nghiệp đối với công trình có các nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thì hình thức này chỉ áp dụng đối với dự án nhóm C, các trường hợp khác phải được thủ tướng Chính phủ cho phép. Thì báo giá hoàn thiện nhà xây thô cần căn cứ trên hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.

 

Trách nhiệm quản lí thực hiện dự án:

Chủ đầu tư có trách nhiệm

Làm thủ tục trình duyệt các nội dung của dự án;

Tổ chức đấu thầu để lựa chọn báo giá hoàn thiện công trình nhà dân dụng và công nghiệp;

Ký kết và thực hiện hợp đồng đã ký với nhà thầu;

Tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng xây dựng cho nhà thầu theo tiến độ trong hợp đồng và các quy định của pháp luật;

Đảm bảo vốn để thanh toán theo kế hoạch và hợp đồng kinh tế;

Giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;

Thực hiện các nhiệm vụ khác của Chủ đầu tư.

Nhà thầu có trách nhiệm

+ Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư;

+ Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về tiến độ, chất lượng, báo giá hoàn thiện công trình nhà dân dụng và công nghiệp và các yêu cầu khác của dự án theo đúng hợp đồng đã ký kết;

+ Trường hợp có giao thầu lại cho các thầu phụ thì phải thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng do tổng thầu đã ký với Chủ đầu tư;

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm về quá trình thực hiện dự án cho đến khi bàn giao cho Chủ đầu tư khai thác, vận hành dự án;

+ Thực hiện bảo hành công trình và các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Hình thức tự thực hiện dự án

Chủ đầu tư thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng) chủ đầu tư phải tổ chức giám sát chặt chẽ việc sản xuất, xây dựng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, chất lượng công trình xây dựng và tiến hành nghiệm thu quyết toán khi công trình hoàn thành thông qua các hợp đồng xây dựng cơ bản.

Hình thức này chỉ áp dụng trong trường hợp:

Chủ đầu tư có năng lực hoạt động sản xuất, xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án và dự án sử dụng vốn hợp pháp của chính Chủ đầu tư như vốn tự có của doanh nghiệp, vốn tự huy động của các tổ chức, cá nhân, trừ vốn vay của tổ chức tín dụng;

Chủ đầu tư có năng lực hoạt động sản xuất, xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án trồng mới, chăm sóc cây trồng hàng nãm, nuôi trồng thuỷ sản (thuộc ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp), giống cây trồng vật nuôi, khai hoang xây dựng đồng ruộng, duy tu bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên các công trình xây dựng, thiết bị sản xuất.

Chủ đầu tư có thể sử dụng bộ máy quản lý của mình hoặc sử dụng Ban quản lý dự án trực thuộc để quản lý việc thực hiện dự án, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm và chất lượng công trình xây dựng.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC