Phương Nam Co LTD
© 29/7/2021 - Vietnam12h.com Application

Dầu sunfat hóa hay sunfo hóa ứng dụng thực tế

Dầu sunfat hóa hay sunfo hóa.

Dầu sunfat hóa hay sunfo hóa biểu hiện tất cả đặc trưng của sản phẩm hỗ trợ có thể cho sự phân tán nước hay dầu theo điều kiện có thể thực hiện; dầu sunfat hóa hay sunfo hóa chứa đựng tất cả các yếu tố cần thiết để điều chế một hệ phân tán.

Chất hoạt động bề mặt: Phân tử dầu có gắn nhóm SO3 hay –O–SO3 thể hiện ra ở hàm lượng SO3 liên hợp, phần trăm của sản phẩm cuối. Lượng phân tử sunfo hóa trong dầu thương mại là 10-20% của hỗn hợp.

Chất hỗ trợ chất hoạt động bề mặt: Các axit béo tự do được hình thành trong quá trình sunfo hóa hay quá trình rửa axit của sản phẩm sunfo hóa có mặt đồng thời ở sản phẩm cuối.

Chất tạo nhũ: Một phần dầu không tham gia vào phản ứng sunfo hóa, cấu tạo của nó gần với loại dầu ban đầu, chiếm 50-60% hợp phần.

Nước: Phần nước còn lại sau khi rửa sản phẩm sunfo hóa và nước dùng điểu chỉnh nồng độ sản phẩm.

Muối: Có mặt trong dung dịch rửa là NaCl hay Na2SO4. Muối xuất hiện trong quá trình trung hòa bớt lượng axit của sản phẩm tùy theo tác nhân trung hòa.

Như vậy, trong dầu sunfat hóa hay sunfo hóa các yếu tố cấu tạo của một nhũ tương hay của một vi nhũ, tỉ lệ tác nhân hỗ trợ tween polysorbate 80 chất hoạt động bề mặt hiđrophin qui ước theo sự trung hòa sản phẩm.

Sản phẩm là vi nhũ dầu trong nước, hàm lượng của nước chiếm 12-15%. Sản phẩm thương mại thường bổ xung thêm nước đạt 23-25%.

Dầu sunfat hóa hay sunfo hóa thương mại là vi nhũ nước trong dầu thường bền nhất ở nhiệt độ 10-500C, đôi khi có chứa một ít axit béo tự do hay glixerit béo bão hòa hay xà phòng do thời gian lưu kho dài, cần cho thêm một ít chất hỗ trợ chất hoạt động bề mặt hiđrophin.

Dầu sunfat hóa hay sunfo hóa và nhũ tương nước của nó.

Khi pha loãng dầu sunfo hóa (nhũ tương dầu nước trong dầu) với nước ở nhiệt độ khác nhau cho một nhũ tương nước dầu trong nước mà dạng của nó là sữa, thường có màu trắng sữa đôi khi trong suốt, dạng nhũ tương nước, nằm ở phần trái của giản đồ ba pha đối  với đỉnh (nước), phụ thuộc vào hàm lượng SO3 có trong dầu nghĩa là lượng tác nhân nhũ hóa có mặt cũng như pH trung hòa, khi nó cao thì hàm lượng xà phòng cao.

Khi hàm lượng chất nhũ hóa đủ (SO3 kết hợp < 3%), trung hòa sản phẩm đủ pH=7 thu được một vi nhũ. Hệ đi từ winsor II sang winsor IV (vi nhũ), trung hòa dư có thể chuyển sang winsor I.

Có thể tăng pH khi nhũ tương nước không trở thành trong suốt ỏ pH > 7. Nhưng khi tăng hàm lượng chất hoạt động bề mặt hiđrophin, xà phòng tác nhân nhũ hóa hiệu quả, hệ chuyển từ winsor III sang winsor IV.

Dầu sunfo hóa làm sáng tỏ ích lợi của việc nghiên cứu tỷ số R của winsor.

Trong công nghiệp sản xuất được dầu sunfat hóa hay sunfo hóa gồm các loại tùy theo mức độ sunfat hóa hay sunfo hóa của chúng. Người ta có thể chuyển hóa nhũ tương nước trong dầu sang nhũ tương dầu trong nước tùy theo ứng dụng trong công nghiệp (da, giấy, dệt…).

Rõ ràng dầu sunfo hóa và dầu sunfat hóa có thể phục vụ làm các chất phụ trợ nếu trộn lẫn với các dầu thực vật và động vật khác, dầu khoáng và cả những hợp chất hữu cơ khác như là chất hoạt động cho phân tán.

Tất cả các chất tạo nhũ (nguyên liệu từ tween polysorbate 80) này có thể thay đổi trong giản đồ pha, tăng hay giảm vùng vi nhũ theo bản chất hóa học xác định tính chất riêng của cân bằng hidrophin/lipophin.

Dầu sunfat hóa có tính chất đặc biệt riêng tùy theo cấu tạo của nó tức là theo bản chất và nguồn gốc ban đầu của dầu.

Glixerit của axit rixinoleic (dầu rixin) cho sản phẩm rất khác dầu triglixerit oleic (dầu hướng dương) hay một loại dầu bão hòa như dầu dừa cho sản phẩm anpha sunfo hóa bằng cách sunfonic hóa.

Dầu sunfat hóa hay sunfo hóa khác biệt nhau mạch nhau mạch dài hay ngắn, bản chất và vị trí của dầu hydrophile (SO3) trên mạch cacbon, số và loại dầu hydrophile, bản chất của tác nhân trung hòa, quan trọng của axit tự do và pH điều chỉnh ( bảng 4.3).

Lực nhóm sunfonic tăng dần theo thứ tự:

 

 

Bảng 4.3. Vị trí của một số nhóm SO3H trong dầu sunfat hóa và sunfo hóa.

Lực ionic của nhóm sunfonic cố định trên mạch hiđrocacbon phụ thuộc không chỉ vào vị trí và dạng liên kết, mà còn đồng đều ở các vị trí khác nhau có mặt trên phân tử. Đối với cùng một phân tử, nhóm sunfat kém hoạt động hơn nhóm sunfonat và người ta xác nhận rằng đối với một dầu sunfat hóa, tỷ lệ của SO3 kết hợp phải là gấp đôi tỷ lệ này của dầu sunfo hóa để thu được một vi nhũ dầu trong nước. Ta có thể kết luận rằng phân tử dầu béo sunfo hóa có tác dụng nhũ hóa gấp hai lần dầu sunfat hóa.