Phương Nam Co LTD
© 4/7/2022 - Vietnam12h.com Application

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm kết khối của đạm urê hạt

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm đóng bao sau khi ra khỏi tháp tạo hạt đến hệ số kết khối của đạm urê hạt

Đạm urê hạt được sàng loại bỏ hạt to, hạt nhỏ và bụi để lấy mẫu hạt có kích thước 1,2-1,7 mm.

Chia đạm urê thành 5 phần để khảo sát độ kết khối với các phương án thí nghiệm khác nhau về thời điểm đóng bao sau khi đạm urê ra khỏi tháp tạo hạt, mỗi phương án được lặp lại 5 lần để lấy kết quả trung bình:

+ Trong phương án 1, mẫu được dồn vào khuôn mẫu khảo sát ngay sau khi phân loại hạt;

+ Trong phương án 2, mẫu được dồn vào khuôn mẫu khảo sát vào thời điểm 1h sau khi phân loại hạt;

+ Trong phương án 3, mẫu được dồn vào khuôn mẫu khảo sát vào thời điểm 2h sau khi phân loại hạt;

+ Trong phương án 4, mẫu được dồn vào khuôn mẫu khảo sát vào thời điểm 3h sau khi phân loại hạt;

+ Trong phương án 5, mẫu được dồn vào khuôn mẫu khảo sát vào thời điểm 12h sau khi phân loại hạt;

Các mẫu được khảo sát ở cùng một điều kiện như nhau về ứng suất nén (~ 0,5 kG/cm2), thời gian nén (120 h), nhiệt độ (~ 29 oC) và độ ẩm của môi trường bảo quản (~ 70%). Kết quả được trình bày trong bảng 3.2.

Lực kết khối của đạm urê tại các thời điểm đóng bao khác nhau

Nhận xét:

Trong cùng một số điều kiện khảo sát tương đương nhau, đạm urê mới tạo hạt xong có khả năng bị kết khối cao hơn so với đạm urê đã qua bảo quản tự do một thời gian trước khi khảo sát. Số liệu thực nghiệm thu được này hoàn toàn đồng quan điểm với một số tác giả khác đã công bố trong các công trình [58, 61] và một số công trình khác song vẫn chưa đầy đủ để xác định nguyên nhân của hiện tượng kết khối đạm urê trong trường hợp này một cách khoa học và trọn vẹn.

Như vậy, chắc chắn rằng hiện tượng kết khối đạm urê trong thí nghiệm 2 cũng liên quan đến một quá trình biến đổi cơ lý nào đó đã xảy ra bên trong và trên bề mặt hạt trong khoảng thời gian đạm urê được bảo quản tự do kể từ lúc ra khỏi tháp tạo hạt đến khi thực hiện thao tác nén mẫu, chưa phải chịu tác động của ứng suất nén. Quá trình biến đổi này có thể là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng kết khối cần phải xác định.