Phương Nam Co LTD
© 18/9/2021 - Vietnam12h.com Application

Năm 1922 sản xuất các chất hoạt động bề mặt dãy

Nhiều chất hoạt động bề mặt dạng polime được sử dụng làm chất nhũ hóa, trong phân tử của chúng chứa cả nhóm ưa nước (hiđrophin) và kị nước (hyđrophob) có dạng:

A- nhóm kị nước B- nhóm ưa nước

Dãy chất hoạt động bề mặt không ionic

Chất hoạt động bề mặt cationic

Để điều chế có thể thực hiện polime hóa các monome, ví dụ:

Chất hoạt động bề mặt cationic

Để điều chế có thể thực hiện polime hóa các monome, ví dụ:

Tổng hợp chất hoạt động bề mặt polimeflo

Năm 1922 đã thông báo tổng hợp được chất hoạt động bề mặt poli (1,1-đihiđropeflooctylacrylat) bằng phản ứng polime hóa có mặt chất AIBN trong khí quyển CO2 ở 59,40, áp suất 207 bar theo sơ đồ sau:

Chất PFOA được sử dụng để đồng trùng hợp với các monome khác như metylmetacrilat (MMA), styren, etilen, butylacrilat (BA), ví dụ trùng hợp với stiren có mặt tetrahiđrothiuram đisunfit cho polistiren-b-poli FOA như sơ đồ dưới:

Phản ứng tạo este của axit 2 chức, sau đó phản ứng tạo muối amoni bậc 4 với etilenoxit theo sơ đồ sau:

Tổng hợp polistiren-b-poli FOA (FOA-1,1-đihiđropeflooctyl acrylat) trùng hợp copolime như sơ đồ sau:

Một số chất hoạt động bề mặt polime: