Phương Nam Co LTD
© 29/7/2021 - Vietnam12h.com Application

Sử dụng thành phần đạm ure phân bón trong nông nghiệp

Kỹ thuật sử dụng :

Bón phân theo thời gian :

Bón lót: là bón phân trước lúc gieo trồng nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng trong thời gian đầu. Những loại phân được bón lót: Phân hữu cơ, phân lân, thường được bón lót toàn bộ. Các loại phân hóa học thì bón lót một phần, phần còn lại để bón thúc.

Bón thúc: là bón thêm phân trong các giai đoạn sau nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kỳ.

Kỹ thuật bón:

Đối với phân vô cơ căn cứ vào đặc điểm, tính chất vừa có thể bón lót hoặc bón thúc.

Phân hữu cơ thì phải bón lót toàn bộ vì tiêu chậm. Đất ngập nước thì phải bón phân hoai hoàn toàn. Đất cao thì nên bón phân hoai dang dở.

Cách tính lượng phân thương phẩm:

Công thức phân bón cho cây trồng:

Là số lượng phân bón nguyên chất (N, P2O5 , K2O) để bón cho 1 ha cây trồng đơn vị tính là kg.

TD: Bón phân cho cây mía theo công thức 80-100-120

>> Nghĩa là:

+ Cần bón 80 kg N (thành phần đạm ure nguyên chất)

+ 100kg P2O5 (nguyên chất)

+ 120 kg K2O (Nguyên chất)

Cho 1 ha mía.

Cách tính:

VD: Như trên. Tính thành phần đạm ure, super lân, KCl để bón 5000m2.

Quy ước:

Urê = 50 % N (thành phần đạm ure nguyên chất)

Lân Văn Điền, super lân = 20 % P2O5

KCl = 60 % K2O

K2SO4 =50% K2O

SA = 20 % N

Lượng phân cho 10.000m2.

Lượng phân cho 5000 m2

Khối lượng thành phần đạm ure = 160 x 0,5 = 80 kg urê.

Khối lượng super lân = 500 x 0,5 = 250 kg super lân.

Khối lượng KCl = 200 x 0,5 =100 kg KCl.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng phân hóa học:

Bón phân cân đối:

Tùy theo đặc điểm của cây trồng, tính chất đất bón theo nguyên tắc 4 đúng: đúng loại, đúng lúc, đúng liều lượng, đúng cách.

Các yếu tố ảnh hưởng:

Đất: dựa vào tính chất của đất, lượng mùn, độ ẩm.

Khí hậu thời tiết: những lúc mưa nhiều phân dễ rữa trôi, nên chọn những ngày thời thiết mưa ráo để bón phân.

Cây trồng căn cứ vào đặc điểm thực vật học của cây, nhu cầu dinh dưỡng.

Phân bón phân urea và môi trường:

Ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón đến môi trường:

Phân hữu cơ trong quá trình tập trung nguyên liệu chế biến sinh ra nhiều độc tố, sinh sinh vật, trứng giun sáng.

Các nhà máy chế biến phân hóa học thải ra khí độc và nước thải.

Lạm dụng thành phần đạm ure hóa học tưới các loại rau.

Biện pháp hạn chế:

Khu chế biến phân phải xa khu vực dân cư.

Xử lý nguồn nước thải.

Không lạm dụng thành phần đạm ure hóa học để bón cho rau.