Phương Nam Co LTD
© 18/9/2021 - Vietnam12h.com Application

Tổng hợp các chất hoạt động bề mặt lưỡng tính điện tích.

Các chất hoạt động bề mặt lưỡng tính trong phân tử chứa cả nhóm bazơ và nhóm axit, tuy nhiên nó chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với chất hoạt động bề mặt anionic và cationic. Các chất được sử dụng nhiều như đođexyl-b-analin C12H25NHC2H4COOH được điều chế từ amin béo và este của axit acrylic:

Dạng chung: R – NH – R’ – COOCH3

Gốc R có từ 8-16 nguyên tử cacabon và R’ có từ 1-8 nguyên tử cacbon.

Dẫn xuất este của axit photphoric với glixerin cũng là một chất hoạt động bề mặt lưỡng tính được điều chế như sau:

Tổng hợp betainic: Đi từ amin bậc ba hay trietanolamin:

Tổng hợp ankylolamit từ phản ứng ngưng tụ của đietanolamin với axit béo:

Tổng hợp chất hoạt động bề mặt dãy axit aminosunfonic axit:

Dãy aminosunfonic axit mạch thẳng có thể thu được qua phản ứng của etanolamin thế với halogenoamkansunfonic axit như sau:

Hoặc khi cho este của axit maleic phản ứng với taurin sẽ xảy ra phản ứng của nhóm amino của taurin với nối đôi của axit maleic cho sản phẩm thuộc dãy axit aminosunfonic: