Phương Nam Co LTD
© 4/7/2022 - Vietnam12h.com Application

Bón phân che tủ luống bằng nilon để trồng ớt

- Mục tiêu: củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề để thực hiện các bước công việc bón phân, che tủ luống bằng màng phủ (nilon) để trồng ớt

- Nguồn lực:

Đất để trồng ớt: 360 mét vuông

Phân hữu cơ ủ hoai mục: 1000 kg

Phân vô cơ (Đạm, lân, ka li) hoặc phân NPK: 80 kg

Nilon khổ rộng 1m: 01 cuộn (10 kg)

Dao con để rạch lỗ trồng ớt: 02 con

Cuốc, xẻng: mỗi loại 10 cái

Bảo hộ lao động: mỗi người 01 bộ

 - Địa điểm tiến hành: tại khu đất trồng ớt đã làm đất và lên luống.

- Thời gian tiến hành: trước vụ trồng ớt

- Cách thức tiến hành: chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 – 6 người/nhóm)

- Nhiệm vụ của nhóm/cá nhân khi thực hiện bài tập: mỗi nhóm nhận nhiệm vụ rải phân, trộn và đảo phân với đất; che tủ mặt luống bằng màng phủ (nilon) để trồng ớt

- Thời gian hoàn thành: 4 giờ/1 nhóm

- Kết quả, sản phẩm cần đạt được:

Thực hiện đúng quy trình các bước tiến hành rải phân, trộn phân với đất và che tủ luống bằng màng phủ (nilon) để trồng ớt

Luống để trồng ớt đã được bón phân lót và che tủ luống bằng màng phủ (nilon) đạt tiêu chuẩn quy định

- Phương pháp đánh giá: kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực hành của mỗi người trong nhóm và thái độ thực hành của người.