Phương Nam Co LTD
© 26/5/2019 - Vietnam12h.com Application

Giá trị môi trường nhiệt liên quan đến xây dựng nhà phố

Giá trị truyền nhiệt và thi công xây dựng nhà phố:

Tính truyền nhiệt là khả năng của vật liệu để nhiệt truyền qua chiều dày khối vật liệu xây dựng nhà phố từ phía có nhiệt  độ cao về phía có nhiệt độ thấp hơn.

Công thức tính:

- Tính truyền nhiệt  được đánh giá bằng hệ số truyền nhiệt λ. Hệ số truyền nhiệt là lượng nhiệt truyền qua vật liêụ có chiều dày 1m, tiết diện 1m2 trong thời gian 1h khi nhiệt độ chênh lệch giữa hai bề mặt là 1oC.

λ = Qa /(F∆t) ; Kcal/m.h.oC

trong đó : Q - lượng nhiệt truyền qua mẫu vật liệu; Kcal

a - bề dày mẫu vật liệu; m

F - tiết diện mẫu; m2

∆t - chênh lệch nhiệt độ giữa 2 bề mặt đối xứng; oC

t - thời gian truyền nhiệt; h

Các yếu tố ảnh hưởng:

Ảnh hưởng cuả cấu tạo bản thân vật liệu: Đôi với những vật liệu khô trong không khí (W=1 ÷ 7%) có thể tính λ theo γo bằng công thức kinh nghiệm sau:

λ = √ (0,0196 + 0,22 γ2o) − 0,14 ; Kcal/m.h. 0C

Ảnh hương cuả nhiệt  độ bình quân của vật liệu: Khi nhiệt  độ t = 40 ÷ 70oC ta tính λ theo t bằng công thức sau :

λt = λ0 (1 + 0,002t )

trong đó : λt - hệ số truyền nhiệt ở toC

λ0 - hệ số truyền nhiệt ở 0oC

t - nhiệt độ bình quân của mẫu vật liệu; oC

Ảnh hưởng của độ ẩm:

λw = λk + ∆λW

trong đó : λw - hệ số truyền nhiệt của vật liệu ở trạng thái ẩm

λk - hệ số truyền nhiệt của vật liệu ở trạng thái khô

W - độ ẩm của vật liệu

∆λ - gia số truyền nhiệt

Giá trị Nhiệt dung, tỷ nhiệt và thi công xây dựng nhà ở:

Nhiệt dung là giá trị nhiệt lượng mà vật liệu xây dựng nhà phố thu được sau khi đun nóng. Ký hiệu Q.

Tỷ nhiệt là Ký hiệu C.

Công thức tính:

Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1kg vật liệu để nó tăng lên 1oC.

Nhiệt dung được tính theo công thức sau:

Q = CG(t2 − t1 ) ; Kcal

trong đó : C - tỷ nhiệt, Kcal/kg.oC

G - khối lượng vật liệu được đun nóng; kg

t1 - nhiệt độ vật liệu sau khi đun nóng; oC

t2 - nhiệt độ vật liệu trước khi đun nóng; oC

Tỷ nhiệt của một loại vật liệu được tính theo công thức sau :

C = Q / G(t2 − t1 ) ; Kcal/kg.oC

trong đó : Q - nhiệt lượng vật liệu thu được sau khi đung nóng; Kcal

G - khối lượng vật liệu được đun nóng; kg

t1 - nhiệt độ vật liệu sau khi đun nóng; oC

t2 - nhiệt độ vật liệu trước khi đun nóng; oC

Các giá trị ảnh hưởng đến tỷ nhiệt vật liệu xây dựng nhà phố:

Ảnh hưởng của độ ẩm:

Cw = Ck +0,01WCn ) /( 1 + 0,01W )

trong đó : CW - tỷ nhiệt của vật liệu ở độ ẩm W

Ck - tỷ nhiệt của vật liệu khô

Cn - tỷ nhiệt của nước

W - độ ẩm của vật liệu (%)

Ảnh hương cuả thảnh phân cấu tạo: trường hợp giá trị vật liêụ xây dựng nhà phố hỗn hơp do nhiêu thanh phần cấu tạo nên thì tỷ nhiệt của nó tính theo công thức:

Chh = (G1C1 + G2 C2 + ... + Gn Cn ) /( G1 + G2 + ... + Gn)

trong đó : Chh - tỷ nhiệt của vật liệu hốn hợp

C1,..., Cn - tỷ nhiệt của từng vật liệu thành phần

G1,..., Gn - khối lượng cuả từng vật liệu thành phân


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant" Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink