Phương Nam Co LTD
© 4/7/2022 - Vietnam12h.com Application

Nghiên cứu chiến lược W – T cho kinh doanh phân đạm urê

Cơ hội – O, Đe dọa – T, Điểm mạnh – S, Điểm yếu – W

Kết hợp ngược về phía sau:

Để có thể khắc phục những điểm yếu, hạn chế những nguy cơ, công ty nên tập trung vào việc đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các nhà cung ứng phân Urê trong và ngoài nước để đảm bảo vấn đề nguồn cung. Bên cạnh đó, công ty cũng nên xây dựng mối quan hệ mạnh hơn nữa với các tổ chức bên ngoài như ngân hàng, công ty vận tải,…