Phương Nam Co LTD
© 29/7/2021 - Vietnam12h.com Application

Tác dụng Polysorbate 80 xác định hàm lượng curcumin

Dung môi tween polysorbate 80 làm cơ sở cho việc nghiên cứu bào chế, đề tài đã tiến hành khảo sát và thẩm định phương pháp định lượng curcumin bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV- Vis, HPLC và thẩm định phương pháp định lượng đồng thời curcumin và tetrahydrocurcumin trong huyết tương chuột bằng phương pháp LC-MS/MS.

Kết quả khảo sát phương pháp định lượng curcumin bằng quang phổ hấp thụ UV-Vis

Phổ hấp thụ UV-Vis của curcumin

Quét phổ dung dịch curcumin chuẩn có nồng độ 5 µg/ml trong dung môi nước chứa 0,2% Tween 80 với khoảng bước sóng từ 200 đến 600 nm. Kết quả ở cho thấy curcumin trong dung dịch nước chứa 0,2% Tween 80 có một đỉnh hấp thụ cực đại tại bước sóng 427 nm. Tại bước sóng này, độ hấp thụ của dung dịch chứa tween polysorbate 80, PVP và manitol với tỷ lệ sử dụng trong công thức chỉ khoảng 0,004 ± 0,001. Do đó, bước sóng 427 nm được lựa chọn để tiến hành xác định hàm lượng curcumin trong các mẫu nghiên cứu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-Vis.

Tính tuyến tính

Chuẩn bị dãy dung dịch curcumin chuẩn. Đo độ hấp thụ của các dung dịch trên ở bước sóng 427 nm.

Đồ thị biểu diễn sự tương quan giữa độ hấp thụ và nồng độ curcumin

Kết quả trên cho thấy sự phụ thuộc tuyến tính giữa độ hấp thụ và nồng độ curcumin trong khoảng nồng độ đã khảo sát với hệ số tương quan r ≈ 1. Như vậy, trong trường hợp nhằm định lượng curcumin trong nguyên liệu, trong chế phẩm bào chế hoặc xác định độ hòa tan, có thể sử dụng phương pháp quang phổ hấp thụ UV- Vis.

Kết quả khảo sát thẩm định phương pháp định lượng curcumin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

So với phương pháp quang phổ hấp thụ UV-Vis, HPLC là phương pháp có độ

tin cậy, phát hiện được chính xác nồng độ DC và các pic tạp chất (nếu có). Để đảm bảo phương pháp định lượng chính xác trong khoảng giới hạn nồng độ DC được khảo sát, quy trình thẩm định phương pháp được tiến hành dựa theo các chỉ tiêu cơ bản sau:

Độ thích hợp

Chuẩn bị dung dịch chuẩn có nồng độ 5 µg/ml và tiến hành đánh giá độ thích hợp theo phương pháp ghi ở mục 2.3.1.2. Kết quả xác định diện tích pic, thời gian lưu và hệ số bất đối xứng được trình bày ở bảng 3.1.

Bảng 3.1. Kết quả đánh giá tính thích hợp của hệ thống HPLC

Kết quả ở bảng 3.1 cho thấy: độ lệch chuẩn tương đối của các giá trị thời gian lưu nhỏ hơn 1% và diện tích pic nhỏ hơn 2%. Các giá trị hệ số bất đối xứng nằm trong khoảng từ 0,8 đến 1,5. Số đĩa lý thuyết trung bình khoảng 9635. Như vậy, chương trình sắc ký đã chọn phù hợp để định lượng curcumin trong các mẫu nghiên cứu.

Tính chọn lọc-độ đặc hiệu

Chuẩn bị mẫu trắng, mẫu curcumin chuẩn (5 µg/ml), mẫu thử chứa nano curcumin như mục 2.3.1.2. Tiến hành tiêm mẫu vào hệ thống sắc ký theo chương trình đã lựa chọn. Kết quả sắc ký đồ được thể hiện ở phụ lục 1.2 cho thấy: trong khoảng thời gian 9 phút, trên sắc ký đồ của mẫu dung dịch curcumin chuẩn và mẫu thử chứa nano curcumin đều có một pic có thời gian lưu 6,27 phút. Trên sắc ký đồ của mẫu trắng không xuất hiện pic lạ tại thời điểm trùng với thời gian lưu của curcumin (6,27 phút). Điều đó chứng tỏ pic trên sắc kí đồ là của curcumin, phương pháp định lượng có độ đặc hiệu cao.

Khoảng tuyến tính

Xác định mối tương quan giữa diện tích pic và nồng độ curcumin trong mẫu, kết quả được thể hiện ở phụ lục 1.2 và biểu diễn ở hình 3.2.

Đường chuẩn biểu diễn mối tương quan giữa diện tích pic và nồng độ curcumin

Kết quả ở hình 3.2 cho thấy sự phụ thuộc tuyến tính giữa diện tích pic và nồng độ dung dịch chuẩn trong khoảng nồng độ đã khảo sát với hệ số tương quan r = 0,9989.

Độ đúng

Chuẩn bị các dung dịch chuẩn và thử chứa nano curcumin. Kết quả đánh giá độ đúng của phương pháp HPLC định lượng curcumin được trình bày

Kết quả đánh giá độ đúng của phương pháp HPLC định lượng curcumin

Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy: các mẫu đều có phần trăm tìm lại nằm trong

khoảng từ 98,0% đến 102,0%, chứng tỏ phương pháp có độ đúng cao, đảm bảo phép phân tích tốt khi xác định hàm lượng curcumin trong chế phẩm.

Độ chính xác

Pha 6 mẫu dung dịch thử chứa nano curcumin có nồng độ 5 µg/ml. Kết quả đánh giá độ chính xác theo phương pháp. được thể hiện.

Kết quả khảo sát độ chính xác của phương pháp

Kết quả ở bảng 3.3 cho thấy: mẫu thử có hàm lượng trung bình 42,0%, độ chính xác của các dung dịch nằm trong khoảng 98,1-101,1% với độ lệch chuẩn tương đối nhỏ hơn 2%. Phương pháp có độ chính xác đạt yêu cầu.

Như vậy, phương pháp HPLC đạt yêu cầu về thẩm định và có thể sử dụng trong phân tích hàm lượng curcumin và nghiên cứu độ ổn định của chế phẩm chứa curcumin.