Phương Nam Co LTD
© 4/7/2022 - Vietnam12h.com Application

Xác định polysorbate 80 và tính chất tiểu phân nano Artemisinin

Kết quả từ nhiễu xạ laser cho biết thông tin về kích thước tiểu phân trong mẫu khảo sát, hàm lượng polysorbate 80 . Vì vậy, kết quả này mang tính tổng thể, chứa các thông tin về dãy phân bố kích cỡ, tỉ lệ phần trăm của polysorbate 80, của từng nhóm kích thước và kích thước trung bình của tiểu phân. Tuy nhiên, phương pháp này không cung cấp thông tin về hình ảnh của tiểu phân. Vì vậy, bên cạnh đánh giá kích thước tiểu phân bằng nhiễu xạ laser, đề tài đã phối hợp khảo sát hình ảnh tiểu phân bằng TEM. TEM cho biết thông tin về hình dạng, mức độ đồng đều và kích thước của tiểu phân. Ngoài ra, TEM cũng phát hiện sự hiện diện của một dạng cấu trúc khác (liposome, hoạt chất tự do, polysorbate 80, ...) trong hệ phân tán nano. Ngoài nhiệm vụ cung cấp thông tin về hình ảnh tiểu phân quan tâm và các dạng tiểu phân khác, TEM chính là công cụ hỗ trợ xác định kích thước [90], [160]. Kết quả thu được từ nhiễu xạ laser cho thấy kích thước trung bình của tiểu phân nano Artemisinin khoảng 115 nm với dãy phân bố từ 58 – 339 nm. Giá trị thu được từ TEM cho biết kích thước tiểu phân nằm trong vùng 100 nm. Như vậy, kết quả của hai phương pháp có sự tương đồng và đáng tin cậy. Ngoài ra, hình ảnh từ TEM chứng tỏ các tiểu phân có hình dạng đồng nhất và không có sự hiện diện của các cấu trúc khác trong mẫu khảo sát.

Để có thông tin đầy đủ hơn về cấu trúc của hệ phân tán và hình dạng tiểu phân, kỹ thuật chụp ảnh tiểu phân bằng KHV điện tử thường kết hợp với kỹ thuật đông khô (freeze fracturing). Mẫu sẽ được làm lạnh đột ngột để đảm bảo tất cả chất lỏng, kể cả môi trường phân tán đều hóa rắn ở dạng vô định hình [120]. Đây là phương pháp quan sát hình ảnh tiểu phân trung thực nhất vì chúng không bị tách khỏi hệ phân tán do quá trình làm khô mẫu. Hình ảnh thu được không chỉ cho biết các thông tin về kích thước, hình dạng mà còn có thông tin về cấu trúc bên trong của tiểu phân. Ví dụ, bằng cryoTEM các tác giả đã chứng minh tiểu phân lipid rắn triglycerid thường có cạnh sắc nhọn với lớp bên trong rất rõ nét, do sự hóa rắn của lipid rắn. Ngược lại, giọt nhũ tương hình tròn, lõi trong suốt, phản ánh matrix lỏng.