Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 1/4/2023 - Vietnam12h.com Application
 Giá trị tiếng ồn cho thiết kế thi công nhà phố

Tiêu chuẩn bảo vệ thính giác

Khi mức ồn tới 150dB tức khắc tổn thương thính giác không hổi phực được, gây thủng màng nhĩ tai. Trong thiết kế kiến trúc nhà phố ít khi gặp mức ồn này.

Đối với tiếng ồn mức đủ lớn, tác dụng lâu, Rosenblith và cộng sự kiến nghị tiêu chuẩn bảo vệ thính giác mang tính thực nghiệm (hình 8 -10a).

Tiêu chuẩn này quy định tiếng ôn tác dụng lâu mức lớn nhất, không được vuợt quá mức quy định trong biểu đổ, nhằm bảo vệ an toàn cho đa số người.

Hình 8 - 10b: tiêu chuẩn mức ồn cho phép lớn nhất ở tai người theo thời gian tác dụng trong ngày làm việc - Beranek.

Nếu mức ồn thấp hơn tiêu chuẩn 10dB sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Nếu lớn hơn tiêu chuẩn 10dB, nguy cơ tổn thương thính giác tăng lên rõ rệt.

Qua nhiều nghiên cứu khảo sát thấy rằng: với mức ồn thấp hơn qụy định cũng gây bệnh điếc, cho nên để bảo hiểm, kiến nghị hạ giá trị tiêu chuẩn 5dB. nếu làm việc trong nền ồn, trường hợp chỉ tiếp xức trong chốc lát, khoảng một phút, có khả năng chịu dựng mức ồn cao hơn. nhưng không vượt quá 140dB, với mức ồn này, tác dụng đối với thính giác hắu như không có quan hê với tần số, che nền mú 140dB là mức tổng hợp bao gồm tắt cả các tần số.

Đối với tiếng ồn đột phát, mức cao vọt trên nền ồn chung, chẳng hạn tiếng búa máy ở công trường thi công, trung bình một giây đập một lần . Theo số liệu điêu tra, đánh giá loại tiếng ồn này, trong phạm vi tần số từ 300 = 10.000 Hz, không thể vượt quá 105dB.

Kryter để xuất tiêu chuẩn đánh giá tiếng ồn theo niên tuổi (hình 8-11). Tiêu chuẩn này tác giả kết hợp với số liệu tổng kết của phân hội thuộc Hiệp hội tiêu chuẩn Mỹ ZS4 - X2.

Thiết kế thi công nhà phố, Phương Nam kiến nghị các mức ồn ngoài nhà lớn nhất cho phép (tham khảo)

Những giá trị trong bảng 8 - 1 hiệu chỉnh theo bảng 8 - 2 kể tới những ảnh hưởng do đặc điểm, tính chất, thời gian tác dụng.... của nguồn ồn. phụ cận trục giao thông.

Bảng 8 -1

Thiết kế nhà phố; Ban ngày. Đường đồng mức ồn N =45. Tổng mức ồn dB – A =50

Thiết kế nhà phố; Ban đêm. Đường đồng mức ồn N = 35. Tổng mức ồn dB – A =40

Khu hỗn hợp; Ban ngày. Đường đồng mức ồn N =50. Tổng mức ồn dB – A =55

Khu hỗn hợp; Ban đêm. Đường đồng mức ồn N =40. Tổng mức ồn dB – A =45

Khu công nghiệp; Ban ngày. Đường đồng mức ồn N =55. Tổng mức ồn dB – A =60

Khu công nghiệp; Ban đêm. Đường đồng mức ồn N =45. Tổng mức ồn dB – A =50

Bệnh viện; Ban ngày. Đường đồng mức ồn N = 45. Tổng mức ồn dB – A =50

Bệnh viện; Ban dêm. Đường đồng mức ồn N =35. Tổng mức ồn dB – A =40

Bảng 8 - 2. Giá trị hiệu chỉnh cho bảng 8 -1

Nhân tố ảnh hưởng Đặc Hiếm

Nhân tố ảnh hưởng Tính chất tần số;

Chủ yếu là đơn âm. Giá trị hiệu chỉnh = + 5

Tiếng ồn dải tần số rộng. Giá trị hiệu chỉnh = 0

Nhân tố ảnh hưởng Đặc điểm;

Bột phát. Giá trị hiệu chỉnh = + 5

Liên tục. Giá trị hiệu chỉnh = 0

Tính chất trùng lăp thời gian tác dụng tính với 30 phút

Mỗi phút một lần. Giá trị hiệu chỉnh = 0

Mỗi giờ 10 - 60 lần. Giá trị hiệu chỉnh = 5

Mỗi giờ 1 - 10 lần. Giá trị hiệu chỉnh = -10

Mỗi ngày 4-20 lần. Giá trị hiệu chỉnh = - 15

Mỗi ngày 1 - 4 lần. Giá trị hiệu chỉnh = - 20

Mỗi ngày 1 lần. Giá trị hiệu chỉnh = - 25

Nhân tố ảnh hưởng Thời tiết;

Mùa Đông. Giá trị hiệu chỉnh = - 5

Mùa Hè. Giá trị hiệu chỉnh = 0

Nhân tố ảnh hưởng Hoàn cảnh (phương tiện, vận chuyến...)

Nông thôn. Giá trị hiệu chỉnh = 5

Thành thị. Giá trị hiệu chỉnh = 0

Khu ở hoặc nhà phố . Giá trị hiệu chỉnh = - 5

Đường khu vực, phố gần công xưởng. Giá trị hiệu chỉnh = - 10

Đại lộ, khu cống nghiệp nặng. Giá trị hiệu chỉnh = - 15

 

Hình 8 -11 A - Tiêu chuẩn đánh giá tốn thương thính giác

Tiêng ồn dải tần số rộng liên tục 8 giờ, đo theo ốcta

Tiếng ồn đơn và trong đải ôcta của nó

B - Tiêu chuẩn đánh giá tổn thương thính giác đối với tiếng ồn tác dụng liên tục 8 hoặc < 8giơ

Tung độ bên trái: cho dải tần số Δf < 1ốcta

Tung độ bên phải: cho dải lần số 1ốcta với fo = 1000Hz

Đối với tiếng ồn đơn và trong dải tần số 1 ôcta của nó không nên vượt quá 135dB

Đối với dải tần số 1 ôcta không vượt quá 145dB

Đường cong tiêu chuẩn đóng mức ồn N cho phép