Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Cách bón phân đạm urê và các loại phân khác cho hành tím


Lượng phân dùng cho 1.000 m2 đất trồng: phân hữu cơ (phân chuồng hoai, phân tôm): 100 kg, Humix, Komix 40 – 50kg. Phân vô cơ : Supper Lân 10 – 15kg (lần cải tạo đất 30 kg), Kali 5 kg; NPK (16-16-8+13S) 55 – 70kg, phân đạm urê 50 kg.

Cách bón: rãi theo hàng trên mặt luống và trộn đều đất mặt và phân bón

Bón lót cho hành tây:

Lượng phân bón cho hành tây tính trên 1000 mét vuông như sau: Phân chuồng 1,5-2 tấn; đạm urê 18-20 kg; Super lân 40 kg; Kali Sulfat 20 kg, phân đạm urê 30 kg.

Cách bón: rắc theo hàng trên mặt luống và trộn đều đất mặt và phân bón

Bón lót cho tỏi ta ở các tỉnh phía bắc:

Lượng phân bón cho 1000 mét vuông đất: 2 tấn phân chuồng + 30 Kg đạm urê + 50 Kg Super lân + 24 Kg Sulfat Kali.

Cách bón: rắc theo hàng trên mặt luống và trộn đều đất mặt và phân bón

Bón lót cho hành, tỏi ta ở các tỉnh phía Nam

Lượng phân bón cho 1000 mét vuông đất: Phân hữu cơ sinh học Better HG01: 450 - 500 kg; Super lân : 18 - 20 kg Hiếu Giang Better NPK 16-12-8-11+TE: 30kg.

Cách bón: rắc theo hàng trên mặt luống và trộn đều đất mặt và phân bón