Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Nghiên cứu định tính về hiện tượng kết khối trên đạm urê công nghiệp


Nghiên cứu định tính về hiện tượng kết khối trên đạm urê công nghiệp được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sơ bộ về ảnh hưởng của các yếu tố có liên quan trực tiếp với thực tế sản xuất công nghiệp đến hệ số kết khối urê; từ đó xây dựng giả thiết khoa học về nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng kết khối đạm urê trong điều kiện sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.

Việc nghiên cứu định tính về hiện tượng kết khối được thực hiện trên đối tượng nghiên cứu là đạm urê hạt lấy trực tiếp ngay sau tháp tạo hạt của Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, trước khi đi vào hệ thống đóng bao bảo quản. Tại thời điểm lấy mẫu, đạm urê có nhiệt độ 65 – 70oC, không khí môi trường có nhiệt độ 29-30oC và độ ẩm tương đối 70-72%.

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp kiểm tra kết khối nhanh đã trình bày trong mục 2.1.1 và phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM).