Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application
Phân đạm urê ảnh hưởng đến quần xã các loài Oribatida
Loài ưu thế có số lượng cá thể riêng chiếm từ 5% đến 10% trong tổng số cá thể chung của quần xã. Ở mỗi sinh cảnh có một tập hợp loài ưu thế đặt trưng và tập hợp này thay đổi ở các sinh cảnh khác nhau theo thời gian: Sự thay đổi của các loài ưu thế phàn ánh sự thay đổi điều kiện trong môi trường sống.
Quá trình đóng rắn, kết tinh đạm urê từ dịch nóng chảy
Phương pháp nghiên cứu quá trình đóng rắn/kết tinh đạm urê từ dịch nóng chảy được xây dựng mô phỏng theo quá trình đóng rắn/kết tinh thực tế xảy ra trong tháp tạo hạt. Đạm urê được làm nóng chảy ở nhiệt độ 132 – 135 oC trong lò nung rồi hạ nhiệt độ để thực hiện quá trình đóng rắn/kết tinh. Sử dụng pha rắn thu được sau khi đóng rắn/kết tinh để nghiên cứu, khảo sát thành phần pha và sự phát triển tinh thể theo phương pháp nhiễu xạ tia X (X-ray); nghiên cứu hình thái cấu trúc theo phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM), nghiên cứu khuynh hướng kết khối theo phương pháp kiểm tra kết khối nhanh.
Tính kết khối của đạm urê theo phương pháp khảo sát tính linh động của đạm urê hạt
Phương pháp khảo sát tính linh động của đạm urê hạt được sử dụng để xác định độ trượt tự do giữa các hạt urê, qua đó xác định tính chất bề mặt hạt đạm urê. Hạt có bề mặt nhẵn và thuần nhất sẽ có độ linh động cao.
Tính kết khối của đạm urê theo phương pháp đánh giá kết khối nhanh
Nhược điểm chính của các phương pháp kiểm tra lưu kho bao gói lớn và bao gói nhỏ là cần thời gian theo dõi dài. Do đó, người ta đã xây dựng các phương pháp để có thể khảo sát và đánh giá hiện tượng kết khối phân bón nhanh hơn.
Tính kết khối của đạm urê theo phương pháp kiểm tra lưu kho bao gói nhỏ
Theo phương pháp kiểm tra lưu kho bao gói nhỏ, các mẫu đạm urê chỉ cần có thể tích không quá 1800 cm3. Sau khi sàng để loại bỏ các hạt to, hạt nhỏ và bụi, đạm urê được dồn vào các bao gói cách ẩm và lưu giữ dưới một ứng suất nén trong các khoảng thời gian xác định, mô phỏng theo các điều kiện lưu kho thực tế. Cách tiến hành và đánh giá tương tự như đối với phương pháp kiểm tra lưu kho bao gói lớn.
Tính kết khối của đạm urê theo phương pháp kiểm tra lưu kho bao gói lớn
Khuynh hướng kết khối của phân bón có thể được đánh giá bằng cách chứa đựng chúng trong các túi bao gói cỡ tiêu chuẩn (tương tự như bao gói đạm urê hàng hoá thương mại) rồi bảo quản chúng ở một điều kiện xác định trước về ứng suất nén, nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thông thường, người ta xếp các bao phân bón trong kho thành từng chồng, có chiều cao tương tự như chiều cao khi bảo quản trong kho hàng hóa. Việc kiểm tra, đánh giá được tiến hành định kỳ sau mỗi khoảng thời gian nhất định 1, 3, 6, 9, 12 tháng.
Tính kết khối của đạm urê thương phẩm dạng hạt
Phương pháp nghiên cứu tính kết khối của đạm urê thương phẩm dạng hạt được xây dựng nhằm mục đích: Phán đoán và xây dựng giả thiết về các nguyên nhân, quá trình, tính chi phí bảo quản vào giá thành phân đạm urê và hiện tượng xảy ra trong quá trình bảo quản phân bón dạng hạt, tính từ thời điểm đạm urê được đóng gói;
Phương pháp nghiên cứu, thực nghiệm kết khối phân đạm urê
Hiện tượng kết khối phân đạm urê xảy ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phần lớn các nguyên nhân có liên quan đến tính chất hóa - lý của đạm urê như tính hút ẩm, hình dạng và kích thước hạt, tính đồng nhất về cỡ hạt, độ bền cơ học của hạt… Các nguyên nhân này lại bị chi phối trực tiếp bởi quá trình tạo hạt – sấy đạm urê, bao gồm các quá trình trao đổi nhiệt, chuyển khối, kết tinh, chuyển pha… Đây là các yếu tố mang tính chủ quan (yếu tố nội tại) nhưng lại hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan khác (yếu tố tác động bên ngoài vào) như độ ẩm và nhiệt độ của môi trường xung quanh…
1 2 3 4 5 6