Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 19/4/2019 - Vietnam12h.com Application
 Tính toán giá trị những cấu kiện chịu kéo và chịu nén đúng tâm trong xây dựng nhà ở

Cường độ của những cấu kiện chịu kéo và chịu nén đúng tâm bởi giá trị lực N được xác định theo công thức: N/Fgi ≤ R  (3.1)

Trong đó: R - cường độ tính toán chịu kéo hay chịu nén của thép;

Fgi - diện tích tiết diện giảm yếu của cấu kiện.

Độ ổn định của cấu kiện chịu nén đúng tâm được kiểm ưa theo công thức: N/ φ F ≤ R (3.2)

trong đó: φ hệ số uốn dọc, líy theo bảng 3.1 phụ thuộc độ mảnh λ;

F - diện tích tiết diện nguyên của cấu kiện.

Bảng 3.1 Hệ số uốn dọc φ của những bộ phận chịu nén đúng tâm

Chú thích: l – giá trị chiều dài tính toán của cấu kiện xây dựng nhà ở;

r - bán kính quán tính của tiết diện

Khi xác định giá trị độ mảnh của thanh bằng thép góc đơn thì bán kính quán tính r của tiết diện thép góc xây dựng nhà ở lấy như sau: nếu thanh được cố định chi ở đầu thì lấy trị số nhỏ nhất: khi có liên kết trung gian (có thanh chống ngang, thanh giằng tăng cứng, v.v....) xác định trước giá trị  vồng lên của thép góc xây dựng nhà ở trong mặt phẳng song song với một trong các cánh thì lấy đối với trục song song với cánh thứ hai của thép góc xây dựng.

Những cấu kiện chịu nén đúng tam có bụng đặc tiết diện dạng chữ П  khi λx < 3 λy trong đó λx và λy là giá trị độ mảnh của cấu kiện xây dựng nhà ở đối với trục x và y thì nên kẹp chặt (tăng cường) bằng bản giằng hay mạng thanh giằng.

Khi không có bản giẳng hay thanh giăng, thì đối với những cấu kiện này, ngoài kiểm tra theo công thức (3.2), cần kiểm tra về giá trị ổn định thép xây dựng nhà ở theo công thức mất ổn định do uốn xoắn.

Đối với những thanh thành phẩn chịu nén đụng tâm, nhánh của nó liên kết bằng bản giằng hay thanh giằng, thì hệ số' uốn dọc φ  đối với trục tự do (vuông góc với măt phẳng bản giằng hay thanh giằng) cần xác định theo độ mảnh tính đối (tương đương) λtd giá trị tính theo công thức trong bảng 3.2.

Độ mảnh của những nhánh riêng biệt λ1 và λ2 trên đoạn giữa các bản giẳng cần phải không nhỏ hơn 40.

Ở những thanh thành phẩn có mạng thanh giằng (thanh bụng) thì ngoài việc kiểm tra giá trị ổn định tổng thể của thanh thép xây dựng nhà ở, cần đảm bảo độ ổn định của các nhánh riêng trên đoạn giữa các nút.

Những cấu kiện thành phần bằng thép góc thép U v.v... được liên kết chặt hoặc thông qua bản đệm thì giá trị tính toán như thanh thép xây dựng nhà ở bụng đặc trong điều kiện khoảng cách lớn nhất giữa các liên kết của chúng (bằng bản đệm...) không vượt quá: đối với cấu kiện chịu nén - 40r; đối với cấu kiện chịu kéo - 80r, trong đó r là bán kính quán tính của thép góc xây dựng nhà ở hay thép chữ U đối với trục song song với mặt phẳng bố trí bản đệm.

Bảng 3.2. giá trị độ mảnh thép xây dựng nhà ở tính đổi λtd

Chú thích:

λy - độ mảnh của thanh đối với trục tự do;

λ - độ mảnh lớn nhất của thanh;

λ1, λ2 - độ mảnh của nhánh riêng biệt khi uốn chúng trong mặt phẳng vuông góc với trục tương ứng 1-1 và 2-2, trên đoạn giữa các bản giằng được hàn (khoảng cách tĩnh) hoặc giữa tim của các đinh tán biên;

F - diện tích tiết diện toàn bộ thanh thép xây dựng nhà ở;

Fp1. Fp2 - diện tích tiết didn thanh giẳng xiên, nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục tương ứng 1 -1 và 2-2;

K1, và K2 - hê số lấy phụ thuộc vào góc α1, α2 giữa thanh xiên và nhánh trong mặt phẳng của mạng thanh giằng tương ứng (hình 3.2).

Chú thích: Những công thức (3.3) và (3.5) là xác thực khi tỉ số giữa độ cứng theo chiều dài và độ cứng của nhánh i/in ≥  5, khi i/in < 5 cần phải xét ảnh hưởng giá trị độ mảnh của bản giằng thép xây dựng nhà ở đến tri số của độ mảnh tính dổi.

Khi đó trong phạm vi chiều dài của cấu kiện chịu nén cần phải đặt không ít hơn hai bản đệm.

Những bộ phận liên kết (bản giằng hay thanh giằng) của những thanh thành phần chịu nén đúng tâm được tính với lực ngang quy ước, lấy không đổi trên toàn bộ chiều dài thanh thép xây dựng nhà ở và giá trị xác định theo bảng 3.3.

Bảng 3.3. Lực ngang quy ước Q

F - diện tích toàn bộ tiết diện nguyên của thành, cm2

Những bản giằng thép xây dựng nhà ở có giá trị liên kết (hình 3.3) được tính như những bộ phận của đàn không có thanh xiên với:

Lực cắt bản giằng thép xây dựng nhà ở có giá trị: T=(Qn l )/c (3.7)

Mômen Lực cắt bản giằng thép xây dựng nhà ở có giá trị: M=(Qn l )/2 (3.8)

Trong công thức (3.7) và (3.8):

Qn - lực ngang quy uớc tương thích tác dụng vào hệ bản giằng, bố trí trong môt măt phẳng;

l - khoảng cách giữa tâm của các bản giằng;

c - khoảng cách giữa đường trục của các nhánh.

Mạng thanh giằng liên kết thép xây dựng nhà ở được tính như hệ thanh bụng (thanh xiên) của dàn. Khi tính toán các thanh chéo giao cắt nhau của hệ thanh giằng chữ thập có những thanh giằng chống, thì cần phải tính ứng lực phụ phát sinh trong chúng do nén của thanh mạ.

Những thanh dùng để giảm chiều dài tính toán của những bộ phận chịu nén được tính với lực bàng lực ngang quy ước trong những thanh nén chính, xác định theo bảng 3.3.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC