Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/2/2024 - Vietnam12h.com Application
Tác động của Ánh Sáng đến Polysorbate 80 trong Hỗn Hợp Kháng Thể Đơn Dòng A

Sự ổn định của các sản phẩm sinh học, như kháng thể đơn dòng (mAbs), là yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu quả và an toàn của chúng. Polysorbate 80, một chất hoạt động bề mặt phổ biến được sử dụng trong các hỗn hợp mAb, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính ổn định và ngăn chặn sự tụ tập của protein. Tuy nhiên, khả năng dễ bị phân hủy dưới một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như ti exposure to light, là một vấn đề đáng lo ngại đối với các nhà sản xuất dược phẩm. Nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu tác động của ánh sáng tại các bước sóng cụ thể đến Polysorbate 80 trong các hỗn hợp mAb, từ đó làm sáng tỏ con đường phân hủy tiềm năng và ảnh hưởng đến tính ổn định của sản phẩm.

Phương pháp

Các mẫu nhỏ của 200 mL của hỗn hợp kháng thể đơn dòng A đã được tiến hành ánh sáng tại hai bước sóng khác nhau: 254 nm và λ max = 305 nm trong 1 giờ sử dụng bốn bóng đèn. Sau đó, các mẫu đã được tiến hành kết tủa và sấy trên trên dung dịch, sau đó được hòa tan trong dung dịch ethanol/nước với tỷ lệ 50/50 (v/v). Nồng độ Polysorbate 80 thu được duy trì ở mức 0,02% (w/w) để tiến hành phân tích sắc ký lỏng-kết hợp khối lượng (LC-MS). Các mẫu kiểm soát đã được bọc trong lớp nhôm trước khi trải qua các quy trình chuẩn bị mẫu tương tự.

Kết quả

Phân tích LC-MS của các mẫu đã được ánh sáng tiết lộ sự thay đổi đáng kể trong nồng độ Polysorbate 80 so với các mẫu kiểm soát. Ở cả hai bước sóng 254 nm và 305 nm, đã có sự giảm đáng kể trong nồng độ Polysorbate 80, cho thấy sự phân hủy dưới tác động của ánh sáng. Sự phân hủy này được thấy rõ ràng hơn ở bước sóng năng lượng cao hơn 305 nm, cho thấy mối liên hệ giữa độ mạnh của ánh sáng chiếu và mức độ phân hủy Polysorbate 80.

Ngoài ra, so sánh các mẫu đã được ánh sáng với nhóm kiểm soát đã làm nổi bật vai trò bảo vệ của lớp nhôm trong việc che chắn các mẫu khỏi sự phân hủy do ánh sáng gây ra. Các mẫu kiểm soát thể hiện sự thay đổi tối thiểu về nồng độ Polysorbate 80, nhấn mạnh tầm quan trọng của ánh sáng là một yếu tố góp phần vào sự phân hủy được quan sát.

Thảo luận

Kết quả của nghiên cứu này làm nổi bật sự dễ tổn thương của Polysorbate 80 trong các hỗn hợp mAb đối với ánh sáng, đặc biệt tại các bước sóng cụ thể. Sự phân hủy quan sát có thể có ảnh hưởng sâu rộng đối với tính ổn định và hiệu quả của các sản phẩm mAb, vì Polysorbate 80 là yếu tố quan trọng trong việc duy trì tính ổn định và ngăn chặn sự tụ tập của protein trong dung dịch. Do đó, sự phân hủy của Polysorbate 80 có thể gây tổn hại đến chất lượng và hiệu quả tổng thể của hỗn hợp mAb, nhấn mạnh sự cần thiết của việc xem xét kỹ càng điều kiện lưu trữ và xử lý để giảm thiểu sự phân hủy do ánh sáng gây ra.

Kết luận

Tóm lại, việc ánh sáng hóa hỗn hợp kháng thể đơn dòng A tại các bước sóng cụ thể đã dẫn đến sự phân hủy của Polysorbate 80, một thành phần quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của các sản phẩm mAb. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hỗn hợp mAb khỏi tiếp xúc với ánh sáng, đặc biệt trong bối cảnh tính ổn định của Polysorbate 80. Những kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các phương pháp lưu trữ và xử lý phù hợp để giảm thiểu rủi ro của sự phân hủy do ánh sáng và duy trì chất lượng và hiệu quả của các hỗn hợp mAb. Nghiên cứu tiếp theo cần được thực hiện để làm sáng tỏ các con đường phân hủy cụ thể của Polysorbate 80 dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau và phát triển các chiến lược hiệu quả để cải thiện tính ổn định của nó trong các hỗn hợp mAb.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính