Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 12/7/2024 - Vietnam12h.com Application
Polypropylene wax Co-polymers

ITEM

Sottening
point

Melt viscosity 
(@140 0C.cPs)

Densitv
(@25 0C g/cm3)

Penetration 
hardness (0.1mm)

Acid value
(mgKOH/s)

Physical
forms

PC - 820

148 ± 3

200 ±100

0.89 ± 0.01

max 1.0

Nil

Powder

PC -810

148 ± 3

90 ± 50

0.89 ± 0.Ũ1

max 1.0

Nil

Powder