Phương Nam Co LTD
Cung cấp Polyethylene glycol - PEG Korea
© 22/10/2021 - Vietnam12h.com Application

Quy trình định lượng PTX trong dịch sinh học


Guo Wei, Jenifer L. Johnson và cộng sự (2005) định lượng PTX trong huyết tương và mô chuột sau khi tiêm dạng bào chế liposom của PTX. Dịch đồng nhất hoá được thêm vào dung môi chiết acetonitril chứa 0,1% acid acetic, chất diên hóa tween 80. Thêm nội chuẩn doxetaxel vortex, ly tâm, phần dịch được lấy để tiến hành sắc ký. Điều kiện sắc ký là Cột ODS3, pha động methanol - nước - tetrahydrofuran (70 : 27,5 : 2,5), tốc độ dòng 1 mL/phút và phát hiện ở bước sóng 230 nm [26].

Ling Zhao, Wei Yu-Meng và cộng sự (2009) xác định phân bố trong mô thỏ của PTX sau khi tiêm chế phẩm chứa PTX. Kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) đã được sử dụng để tách chiết PTX từ mô và tiến hành sắc ký ở điều kiện cột pha tĩnh C, pha động acetonitril - methanol - đệm ammonium acetat (pH 5.0) 0.02 M (20 : 47.5 : 32.5), và phát hiện ở bước sóng 230 nm [39].

Shane Bermingham (2010) xác định PTX trong huyết tương bệnh nhân với phương pháp chiết pha rắn (SPE) để tách PTX và phương pháp sắc ký lỏng với đầu dò UV bước sóng 234 nm. Chương trình pha động gradient với pha A gồm acid formic 0,1 % trong hỗn hợp nước/ acetonitril pH 3,5 (90 : 10) và pha B gồm acid formic 0,1 % trong hỗn hợp actonitril/ nước (90/ 10) [6].

Wang Ying, Ke-Chun Wu và cộng sự (2011) xác định phân bố PTX trong mô của thỏ sau khi tiêm PTX dạng nhũ dịch,  và chế phẩm thương mại. Điều kiện sắc ký sử dụng Cột RP8, pha động acetonitril-methanol-nước (4:1:5) chứa 0.01M ammonium acetat (pH 5); tốc độ dòng 1 ml/phút, phát hiện ở bước sóng 227 nm [63].

Liu Xiangrui, Sun Jiabei và cộng sự (2012) tiến hành xác định nồng độ PTX (tá dược tween polysorbate 80 ổn định về mặt hoa học) trong mô thỏ với điều kiện sắc ký là Cột C18, pha động acetonitril - methanol - ammonium acetat (pH 5; 0,02 M) (20 : 47,5 : 32,5). Nhiệt độ cột 30 oC, tốc độ dòng 1 mL/ phút, phát hiện ở bước sóng 230 nm [40].

Nhận xét: Từ các công trình nghiên cứu được công bố, điều kiện phân tích sắc ký để định lượng PTX trong dịch sinh học phù hợp với điều kiện thiết bị của phòng thí nghiệm sẽ được lựa chọn. Nguyên cứu ảnh hưởng của tá dược tween polysorbate 80 trong PTX về mặt ổn định.