Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 27/2/2020 - Vietnam12h.com Application
Chế độ trách nhiệm: Doanh nghiệp tư nhân

Chế độ trách nhiệm: Doanh nghiệp tư nhân có chế độ trách nhiệm vô hạn

Hay nói theo cách của Khoản 1 Điều 141 là “cá nhân (chủ Doanh nghiệp tư nhân) tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”, trong đó có cả những tài sản mà người này đầu tư và kinh doanh trong doanh nghiệp và những tài  sản  không  đưa  vào  kinh doanh. Khi  hoạt  động  của doanh nghiệp làm phát sinh các khoản nợ thì chủ doanh nghiệp có trách nhiệm lấy tài sản của mình, không phân biệt là tài sản doanh nghiệp hay tái sản khác trong khối tài sản riêng của mình , để trả cho các chủ nợ. Truyền thống pháp lý về Doanh nghiệp tư nhân luôn qui định cho doanh nghiệp này chế độ trách nhiệm vô hạn, do trong doanh nghiệp không có sự tách bạch giữa tài sản đầu tư kinh doanh và tài sản khác của chủ doanh nghiệp. Tùy thuộc vào nhu cầu hoặc ý chí của cá nhân chủ doanh nghiệp, người này có thể lấy tài sản của mình đầu tư thêm phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc ngược lại rút tài sản trong doanh nghiệp để tiêu dùng, sinh hoạt hay đầu tư vào nơi khác.

Khi lựa chọn kinh doanh dưới hình thức Doanh nghiệp tư nhân có nghĩa là nhà đầu tư chọn mô hình mà quyền tự quyết của chủ sở hữu được thừa nhận tối đa. Pháp luật không yêu cầu chủ Doanh nghiệp tư nhân phải chuyển quyền sở hữu đối với tài sản đầu tư vào kinh doanh cho doanh nghiệp mà chỉ cần đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về số vốn mình đầu tư. Bất cứ lúc nào trong quá trình doanh nghiệp tồn tại, chủ Doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư, chỉ phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp giảm vốn xuống dưới mức đã đăng ký.4 Chủ doanh nghiệp cũng có toàn quyền quyết định về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.5 Do đó không ai khác ngoài chủ Doanh nghiệp tư nhân có thể kiểm soát việc dịch chuyển qua lại giữa hai bộ phận trong khối tài sản của mình. Điều này tiềm ẩn một nguy cơ đe dọa lợi ích xã hội và các đối tác của doanh nghiệp nếu không có cơ chế thích hợp về vấn đề chịu rủi ro. Do đó, pháp luật đã xác lập chế độ trách nhiệm vô hạn như là một bảo đảm cơ bản cho xã hội. Cá nhân lựa chọn hình thức Doanh nghiệp tư nhân cũng đồng thời phải chấp nhận gánh chịu toàn bộ các rủi ro xảy đến cho doanh nghiệp, theo đó nếu như tài sản mà người đó đầu tư vào doanh nghiệp không đủ trả nợ thì người đó phải dùng tài sản khác còn lại của mình để trả nợ. Mô hình Doanh nghiệp tư nhân trao quyền rộng rãi cho cá nhân chủ doanh nghiệp, đồng thời thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm tài sản ở mức tối đa. Qui định như vậy vừa đảm bảo quyền lợi của chủ doanh nghiệp vừa đảm bảo an toàn cho lợi ích xã hội. Nếu chủ Doanh nghiệp tư nhân không muốn chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động của doanh nghiệp thì có thể chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân đó thành Công ty TNHH 1 thành viên.  Tuy nhiên, ngược lại, khi chuyển sang mô hình Công ty TNHH 1 thành viên để được hưởng chế độ trách nhiệm hữu hạn, dù vẫn chỉ do một cá nhân làm chủ, cơ cấu quản lý và chế độ tài chính được pháp luật qui định chặt chẽ hơn, thẩm quyền quyết định của cá nhân chủ sở hữu công ty bị hạn chế so với chủ Doanh nghiệp tư nhân.