Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 27/2/2020 - Vietnam12h.com Application
Phân tích tỷ số tài chính

Bản thân  các chỉ số không  nói lên được tình trạng của doanh nghiệp.

Các chỉ số chỉ giúp  nhà quản  trị  trả lời các câu hỏi về trạng   thái doanh nghiệp như: tại sao năm nay lại lời ít hơn năm trước? các tài sản và nguồn   lực đã được  sử dụng  hiệu  quả chưa trong việc tạo ra doanh thu, lợi nhuận?

- liệu công ty có thể trả nợ vay trong ngắn hạn hay dài hạn hay không?

-công ty liệu  có thể  huy động vốn từ những nguồn nào khi cần  và vay được bao nhiêu?

Tỷ số khả năng sinh lời (profitability ratios)

thể hiện tính hiệu quả của  tất cả các chính sách và quyết  định  của ban quản trị trong việc  sử dụng  tài sản các chính sách  về  sản  xuất,  marketing  và  tài  chính đều dẫn đến kết quả cuối cùng  là lợi  nhuận

Có 2 nguồn  dữ liệu dùng  để tính tỷ số  lợi nhuận:  (1) từ báo  cáo  thu nhập ta tính ra các  tỷ suất lợi nhuận (profit margin) bằng cách lấy doanh thu làm mẫu số; (2) từ báo  cáo  thu nhập  và BCĐTS để tính các suất sinh lời của vốn (ví dụ: suất sinh lời trên  vốn chủ sở hữu  ROE)

Tỷ suất  sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE-return on equity):

ROE = lợi nhuận ròng / vốn  chủ sở hữu

thể hiện  số tiền thuộc  về chủ sở hữu  doanh nghiệp tạo ra khi sử dụng 1 đồng vốn CSH.

là kết  quả  tổng  hợp  của  tất cả các chính sách:  sản xuất, marketing,  đầu tư, tài chính…)

Tỷ suất  sinh lời trên tổng tài sản:( return on asset ROA)

ROA = lợi nhuận ròng / tổng  tài sản .

là số tiền lợi nhuận  ròng làm ra trên mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp

Tỷ suất lợi nhuận ròng / doanh thu (net profit margin)

TSLN ròng = LN ròng / doanh thu

là lợi nhuận  thuộc về chủ doanh nghiệp từ một đồng doanh số

Tỷ suất  lợi nhuận gộp (gross profit margin)

TSLN gộp = LN gộp / Doanh thu thuần

Là lợi nhuận  gộp tạo ra từ một đồng doanh số.

Thể hiện chính sách  giá của sản phẩm  và khả năng kiểm soát giá thành sản phẩm

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu:

Chi phí bán hàng / doanh thu

phản ánh tính hiệu qủa của công tác bán hàng.

Chi phí bán hàng / doanh thu

phản ánh tính hiệu quả của quản lý