Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 31/5/2020 - Vietnam12h.com Application
Tư cách pháp lý doanh nghiệp tư nhân

Tư cách pháp lý: Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

Đối chiếu với qui định về pháp nhân tại điều 84 Bộ luật Dân sự, Doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn hai trong bốn dấu hiệu của một pháp nhân. Đó là “có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó”, và “nhân danh chính mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập”. Như ở phần trên đã phân tích, mặc dù Doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức kinh tế nhưng doanh nghiệp không có tài sản độc lập với tài sản của cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp và Doanh nghiệp tư nhân cũng không tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh.

Tài sản của doanh nghiệp là tài sản của chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng toàn bộ khối tài sản riêng của mình. Tư cách của Doanh nghiệp tư nhân gắn liền và lệ thuộc tư cách của chủ doanh nghiệp. Chủ Doanh nghiệp tư nhân là người kinh doanh trực tiếp nhân danh doanh nghiệp. Người ta khó có thể tách rời tư cách của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp trong các quan hệ kinh doanh. Chủ Doanh  nghiệp  tư  nhân  là  đại  diện  theo  pháp  luật  của  doanh nghiệp.8 Ngoài ra, trong các quan hệ khác như quan hệ tố tụng, chủ doanh nghiệp cũng là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước tòa án hoặc trọng tài trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.9 Như vậy, rõ ràng là Doanh nghiệp tư nhân không tự nhân danh chính mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập được, mà lệ thuộc vào tư cách của cá nhân chủ doanh nghiệp. Đây là biểu hiện quan trọng nhất cho ta thấy Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, bởi vì pháp nhân là tổ chức mà được thừa nhận có tư cách tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập như cá nhân.