Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 3/4/2020 - Vietnam12h.com Application
Quyền cho thuê và bán doanh nghiệp
Cho thuê doanh nghiệp tức là chuyển giao quyền chiếm hữu và sử dụng toàn bộ doanh nghiệp cho người khác trong một thời gian nhất định để thu một khoản tiền nhất định gọi là tiền thuê. Ở Việt Nam hiện nay, pháp luật chỉ qui định việc cho thuê doanh nghiệp với Doanh nghiệp tư nhân và Công ty nhà nước mà thôi.
Khả năng huy động vốn doanh nghiệp tư nhân
Khả năng huy động vốn: Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào Như vậy, có thể nói, các kênh huy động vốn rộng rãi trong công chúng đã được ngăn lại, không cho Doanh nghiệp tư nhân sử dụng. Khả năng huy động vốn của Doanh nghiệp tư nhân vì thế rất hạn hẹp. Tài sản trong Doanh nghiệp tư nhân là một bộ phận trong khối tài sản của chủ doanh nghiệp.
Tư cách pháp lý doanh nghiệp tư nhân
Tư cách pháp lý: Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân Đối chiếu với qui định về pháp nhân tại điều 84 Bộ luật Dân sự, Doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn hai trong bốn dấu hiệu của một pháp nhân. Đó là “có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó”
Chế độ trách nhiệm: Doanh nghiệp tư nhân
Hay nói theo cách của Khoản 1 Điều 141 là “cá nhân (chủ Doanh nghiệp tư nhân) tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”, trong đó có cả những tài sản mà người này đầu tư và kinh doanh trong doanh nghiệp và những tài sản không đưa vào kinh doanh.
Khái niệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh
Ở Việt Nam, sự tồn tại và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân mới được pháp luật chính thức thừa nhận từ năm 1990, khi Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty được thông qua. Cũng từ đó, thuật ngữ “Doanh nghiệp tư nhân” được sử dụng và biết đến ngày càng nhiều
Khái niệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh
Ở Việt Nam, sự tồn tại và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân mới được pháp luật chính thức thừa nhận từ năm 1990, khi Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty được thông qua. Cũng từ đó, thuật ngữ “Doanh nghiệp tư nhân” được sử dụng và biết đến ngày càng nhiều
Nghĩa vụ của doanh nghiệp
Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
Tất cả các doanh nghiệp khi đã đăng ký kinh doanh hoặc khi đã được phép hoạt động có những quyền và nghĩa vụ chung mặc dù các loại hình doanh nghiệp khác nhau có một số quyền và nghĩa vụ riêng phụ thuộc vào tính chất của mỗi loại hình doanh nghiệp
1 2 3