Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application
homo polymers


ITEM

Sottening
point

Melt viscosity 
(@140 0C.cPs)

Densitv
(@25 0C g/cm3)

Penetration 
hardness (0.1mm)

Acid value
(mgKOH/s)

Physical
forms

L- 518

101 ± 3

180 ± 50

0.92 ± 0.01

max 3.5

Nil

Powder

> 533

106 ± 3

300 ± 100

0.92 ± 0.01

max 3.5

Nil

Powder

L-540

107 ± 3

400 ± 100

0.92 ± 0.01

max 3.0

Nil

Powder

L-570

108 ± 3

750 ± 100

0.92 ± 0.01

max 3.0

Nil

Powder

H -633

118 ± 3

330 ± 100

0.93 ± 0.02

max 2.0

Nil

Povvder

H-640

120 ± 3

400 ± 100

0.96 ± 0.02

max 2.0

Nil

Powder

LH-1200

109 ± 3

1,100 ± 150

0.92 ± 0.01

max 2.0

Nil

Povvder

LCF-400

108 ± 3

500 ± 100

0.92 ± 0.01

max 3.5

Nil

Powder

HCF-440

118 ± 2

650 ± 50

0.94 ± 0.01

max 1.0

Nil

Powder

HLP-300P

110 ± 10

50 ± 20

0.94 ± 0.01

max 9.0

Nil

Powder

HLP-300F

110 ± 10

10 ~ 100

0.94 ± 0.01

max 9.0

Nil

Flakes