Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 27/2/2020 - Vietnam12h.com Application
polypropylene wax product applications

Divisions

Name of Item

Application

Non-oxidization Types

PH - 820

PC - 820

PH-810

PC - 820

Pigment dispersing agentíor high concen- trate (master batch) Improver of hot-melt processability, Improver of grease íusion point

Oxidization Types

PHE - 920

PCE - 903

Processability improver of hot-melt, Battery tillers

 

Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam