Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 26/5/2020 - Vietnam12h.com Application
Fatty acid base alkyl ester

Nonionic surfactant

Fatty acid base

Fatty acid base alkyl ester

Product Name

Appearance

HLB

Application

FL-5

Liquid

10.5

Emulsifier

FL-7

Liquid

12.1

Dispersant

FL-14

Paste

15.1

Lubricants

FC-5

Liquid

10.5

Emulsifier

FC-7

Liquid

12.1

Dispersant

FC-9

Liquid

13.1

Lubricants

FC-14

Liquid

14.9

 

F0-2

Liquid

4.7

 

F0-3

Liquid

6.4

 

F0-5

Liquid

8.7

Emulsifier(low toxic)

F0-7

Liquid

10.4

 

F0-9

Liquid

11.7

 

F0-14

Liquid

13.7

 

FS-9

Solid

1.6

Emulsion, Dispersant

FS-14

Solid

3.7

Ernulsifier for emulsion

FS-20

Solid

15.6

Application

FS-40

Flake

16.9

 

CO-3

Liquid

2.5

Emulsion. Dispersant

CO-12

Liquid

7.2

Dyeing auxiliaries

CO-20

Liquid

9.7

 

CO-25

Liquid

10.8

 

CO-40

Paste

13.6

 

COW-10

Liquid

6.4

 

COW-20

Liquid

9.7

Emulsion, Dispersant

COW-30

Liquid

11.7

Solubilizer Lubricant oil

COW-60

Solid

14.8

Releasing, Emulsion dispersant

Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam
Danh mục hóa chất
Nonionic surfactant "Polysorbate (tween) 80, 20,,,,,"
Defoaming agent
Esterfication peg " Peg 4000, 1000, 1500 ..."
Cationic surfactant
Anionic surfactant
Stock sales
Pe wax