Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 31/1/2023 - Vietnam12h.com Application
Phương Nam giá phân đạm urê xanh hàng tháng

Phương Nam thực hiện phương pháp nghiên cứu thị trường giá phân đạm urê xanh hàng tháng và được sử dụng trong đề tài nghiên cứu giá đạm urê của Phương Nam. Các phương pháp nghiên cứu thị trường về đạm urê xanh dùng để thu thập và xử lý các dữ liệu trong đề tài được trình bày cụ thể từng bước thông qua qui trình nghiên cứu cùng với nguyên cứu về giá đạm urê. Với dữ liệu thứ cấp thì thu thập tại công ty Phương Nam, dữ liệu sơ cấp thì được thu thập thông qua quá trình phỏng vấn chuyên sâu các doanh nghiệp, đại lý cấp I có kinh doanh mua bán sản phẩm phân bón Urê trong địa bàn Tỉnh Đồng Tháp và phỏng vấn trực tiếp các hộ nông dân có sử dụng sản phẩm phân bón Urê ở thị trường các Huyện trong Tỉnh Đồng Tháp bằng dàn bài thảo luận tay đôi và bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp.

Ví dụ: Giá phân bón đạm urê do Phương Nam cung cấp đến cuối tháng 2 năm 2022

Giá phân bón đạm urê Phú Mỹ: 16.500 VNĐ/Kg

Giá phân bón đạm urê Hà Bắc: 16.000 VNĐ/Kg

Giá phân bón đạm urê Cà Mau: 16.000 VNĐ/Kg

Giá phân bón đạm urê xanh: 16.500 VNĐ/Kg

Cuối cùng, để có thể đề xuất được các chiến lược phù hợp, từ đó tiến hành xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân đạm Urê cho công ty Phương Nam thì phải thông qua công cụ phân tích là ma trận S.W.O.T và phần mềm xử lý các dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu định lượng SPSS 11.5 for Windows. Thời gian để thực hiện và hoàn thành các bước trong nghiên cứu để thể hiện cụ thể thông qua bảng tiến độ thực hiện khóa luận ở cuối chương.