Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 31/1/2023 - Vietnam12h.com Application
Thành phần loài Oribatida ở đất trồng có và không phân Urê
Trong quá trình nghiên cứu Oribatida ở đất trồng hành lá tại Vườn Sinh học Khoa Sinh — KTNN, Trường Dại học Sư phạm Hà Nội 2 đã ghi nhận được số lượng Họ/Giống/Loài: Đất chưa trồng lần lượt là 7/10/10, đất có phân bón Urê lần lượt là 10/12/15, đất không có Urê lần lượt là 7/10/11. Kết quả trên chọ thấy sự da dạng ve Họ/Giống/Loài cũng như tổng số cá thể xuất hiện ở đất có phân bón Urê là cao hon so với đất không có Urê. Vì vậy, có thể khẳng định loài Ve giáp (Acari: Oribatida) phát triển, sinh trưởng mạnh ở môi trường đất có Urê.
Các truy vấn con tương quan với nhau
Các truy vấn con đơn giản nhất có thể được thực hiện một lần cho tất cả, và kết quả được sử dụng trong truy vấn mức cao hơn. Việc sử dụng các truy vấn con lồng nhau phức tạp hơn đòi hỏi truy vấn con được thực hiện nhiều lần, mỗi lần đối với một phép gán giá trị cho một mục nào đó trong truy vấn con. Giá trị gán xuất phát từ một biến bộ ở bên ngoài truy vấn con
Các điều kiện có bao hàm các bộ
Một bộ trong SQL được biểu diễn bằng một danh sách các giá trị vô hướng được đặt trong dấu ngoặc. Ví dụ: (5,’Nghiêncứu’, ‘NV002’, 2000- 09-15) là một bộ của quan hệ ĐƠNVỊ.
Các điều kiện có bao hàm các quan hệ
Có một số các phép toán của SQL mà ta có thể áp dụng cho một quan hệ R và tạo ra một kết quả lôgic. Thông thường, quan hệ R sẽ là kết quả của một truy vấn conselect-from-where. Một số các phép toán (EXISTS, IN, ALL, ANY) sẽ được giải thích ở đây dưới dạng đơn giản nhất của nó, trong đó có chứa một giá trị vô hướng s. Trong hoàn cảnh này, R phải là một quan hệ có một cột
Các truy vấn con
Trong SQL, một truy vấn có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau để giúp việc tính giá trị của truy vấn khác. Một truy vấn là một phần của truy vấn khác được gọi là một truy vấn con. Các truy vấn con lại có thể có các truy vấn con và như vậy có thể đi xuống rất nhiều mức
Phép hợp, phép giao, phép trừ của các truy vấn
Đôi khi chúng ta muốn tổ hợp các quan hệ bằng cách sử dụng các phép toán tập hợp của đại số quan hệ: hợp, giao, trừ. SQL cung cấp các phép toán tương ứng áp dụng cho các kết quả của các truy vấn với điều kiện là các truy vấn đó tạo ra các quan hệ có cùng danh sách các thuộc tính và các kiểu thuộc tính
Các biến bộ
Việc làm rõ nghĩa các thuộc tính bằng cách thêm tên quan hệ vào đầu hoạt động khi một truy vấn bao hàm tổ hợp nhiều quan hệ khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cần đòi hỏi môt truy vấn bao hàm hai hoặc nhiều bộ từ cùng một quan hệ
Các truy vấn bao gồm nhiều hơn một quan hệ
Sức mạnh của đại số quan hệ là khả năng tổ hợp hai hoặc nhiều quan hệ thông qua các phép nối, tích, hợp, giao và trừ. Trong SQL có tất cả các phép toán đó.
1 2 3