Phương Nam Co LTD
dịch vụ báo cáo tài chính
© 6/7/2020 - Vietnam12h.com Application
Giá trị hiện tại của một đồng

Công thức:

PV=FV/(1+r)n

Trong đó, r: suất chiết khấu Hoặc có thể viết cách khác:

PV=FVx1/(1+r)n

Để dễ dàng thấy được trong đó,

1/(1+r)n gọi là hệ số chiết khấu. Và ngược lại với hệ số tích lũy, hệ số chiết khấu luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1 (≤ 1). Giá trị hiện tại luôn nhỏ hơn (hoặc bằng) với giá trị tương lai.

(Xem phụ lục 2-1 Các bảng tính giá trị thời gian của tiền tệ ở cuối sách).

Lưu ý rằng trong công thức (2), suất chiết khấu r và thời gian n đều nằm ở dưới mẫu số. Riêng đơn giản về mặt số học cũng đã thấy rằng, thời gian càng dài và suất chiết khấu càng cao thì giá trị hiện tại (PV) càng thấp. Ngược lại với công thức (1) tính giá trị tương lai, thời gian n càng dài lãi và lãi suất r càng cao thì giá trị tương lai càng lớn.

Ví dụ 12.5: Tính giá trị hiện tại PV

Tương lai 5 năm sau, bạn sẽ nhận được số tiền là 1610 (đơn vị tiền) thì bây giờ giá trị của nó là bao nhiêu, với cơ hội sinh lời của vốn là 10% năm?

Giá trị hiện tại của số tiền 1610 sẽ nhận trong tương lai sau 5 năm, với suất chiết khấu 10% sẽ là:

PV= 1610x1/(1+10%)5 = 1610 × 0,261 = 1000

Trong đó, 0,621 là hệ số chiết khấu. Xem phụ lục, bảng giá trị hiện tại của một đồng, cột 10% và hàng 5.

Nếu ai đó hứa cho bạn số tiền là 1 đồng sau 5 năm, với lãi suất ngân hàng giả định là 10% năm, bạn sẽ nói rằng: "hãy đưa cho tôi 0,621 đồng bây giờ, cũng được". Nếu bạn nhận 0,621 đồng và mang gửi nó vào ngân hàng thì bạn cũng sẽ có 1 đồng sau 5 năm.

Nói cách khác, 0,621 đồng ngày hôm nay (hiện tại) sẽ tương đương 1 đồng sau 5 năm (tương lai), với suất chiết khấu 10% năm. Từ  đấy,  người  ta  còn  có  một  khái  niệm  gọi  là  "dòng  tiền  tương đương" .

Ví dụ 12.6:           Tính suất chiết khấu r

Lấy ví dụ 12.5, bạn sẽ hỏi rằng với suất chiết khấu nào mà người ta cho rằng giá trị hiện tại của số tiền 1610 sẽ nhận được sau 5 năm chỉ là 1000.

Bạn sẽ làm bài toán lũy thừa, căn số giống như đã tính lãi suất ở mục 1.1. Mặt khác, bây giờ bạn đã có các công cụ đắc lực trên Excel.

Excel: Hàm PV thực hiện tương tự như FV đã hướng dẫn trên đây.

= -PV(suất chiết khấu, thời gian, ,giá trị tương lai)/OK.

(nhớ cách 2 dấu phẩy sau khai báo thời gian)

Nhớ là trói thì bấm một lần, mở trói thì bấm ba lần nút F4. Vậy là mở thì… khó hơn?

Ghi chú: Thông thường, trong khi tính giá trị hiện tại người ta gọi r là "suất chiết khấu" và  khi tính giá trị tương lai thì gọi là "lãi suất". Tuy nhiên, không có gì quan trọng trong cách gọi này. Nếu muốn, bạn có thể gọi cả hai cùng là lãi suất hoặc cùng là suất chiết khấu cũng không sao. Trong phần đánh giá dự án sau này, bạn còn sẽ thấy suất chiết khấu chính là "suất sinh lời của vốn chủ sở hữu" (return on equity) hay là "chi phí sử dụng vốn" (cost of capital). Hoặc, bạn đã từng nghe: dùng lãi suất thị trường để chiết khấu dòng tiền hay chiết khấu thương phiếu, v.v…

Discounting factor