Phương Nam Co LTD
dịch vụ báo cáo tài chính
© 6/7/2020 - Vietnam12h.com Application
Kế toán tổng hợp thành phẩm, hàng hoá, hàng gửi đi bán
Theo phương pháp kiểm kê định kỳ Theo phương pháp kiểm kê định kỳ các tk 155, 156, 157 chỉ sử dụng ở đầu kỳ kê toán để kết chuyển số dư đầu kỳ và cuôl kỳ kế toán để phản ánh giá trị thực tế của thành phẩm, hàng hoá cuối kỳ. Mọi biến động thành phẩm, hàng hoá không phản ánh trên các tk 155, 156, 157. Riêng giá trị hàng hoá mua vào nhập kho trong kỳ được theo dõi trên tk 611 - mua hàng, tk 6112 - mua hàng hoá.
Kê toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc giai đoạn chế biến cuối cùng trong quy trìn h công nghệ sản xuất ra sản phẩm đó của doanh nghiệp (ngoài ra còn bao gồm cả những sản phẩm thuê ngoài gia công đã hoàn thành) đã qua kiểm tra kỹ thuật và được xác nhận là phù hợp với tiêu chuẩn kỹ th u ật quy định, đã được nhập kho hoặc giao trực tiếp cho khách hàng. Hàng hoá là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp m ua về với mục đích để bán. Trị giá hàng hoá m ua vào, bao gồm: giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí thu mua hàng hoá như chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng hoá. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua hàng hoá.
Kế toán tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên và định kỳ
Trong một doanh nghiệp chỉ được áp dụng một trong hai phưđng pháp kê toán hàng tồn kho; phương pháp kê khai thường xuyên, hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ. Việc lựa chọn phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng loại vật tư, hàng hoá và yêu cầu quản lý để có sự vận dụng thích hợp và phải được thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán.
Kế toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ
Kế toán vật liệu, dụng cụ phải đồng thời kế toán chi tiết cả về giá trị và hiện vật theo từng thứ, từng loại, quy cách vật tư, hàng hoá theo từng địa điểm quản lý và sử dụng, luôn phải đảm bảo sự khớp, đúng cả về giá trị và hiện vật giữa thực tế về vật tư với sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ
Vật liệu là đối tượng lao động - một trong 3 yếu tố cơ bảin của quá trình sản xuất. Trong quá trình sản xuất chỉ tham gia một lần vào quá tiin h sản xuất và dưới tác động của lao động vật liệu bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổ)i hình thái vật chất ban đầu để tạo thành sản phẩm. Công cụ, dụng cụ bao gồm các loại tư liệu lao động được sử dụng cho các hoạt động SXKD khác nhau nhưng không đủ tiêu chuẩn trở thành TSCĐ. Về đặc điểm vận động thì công cụ, dụng cụ cũng có thời gian sử dụng khá dài nên giá trị cũng được chuyển dần vào chi phí của đối tượng sử dụng nhưng do giá trị của chúng không lớn nên để đơn giản cho công tác quản lý, theo dõi thì hoặc là tin h hết giá trị của chúng vào chi phí của đối tượng sử dụng trong một lần hoặc là phân bổ dần trong một số kỳ nhất định.
Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
Hệ siêu tĩnh là một hệ mà các phương trình cân bằng tĩnh học thông thường chưa thể xác định phản lực của chúng, cũng như nội lực trên các mặt cắt ngang của hệ, cũng có nghĩa là bài toán chưa giải được.
Tính chuyển vị của hệ thanh
Thanh cong phẳng
1 2 3 4 5