Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 25/2/2021 - Vietnam12h.com Application
Sinh sản bằng bào tử đơn tính

Bào tử được hình thành từ một tế bào riêng rẽ không thông qua tiếp hợp. Sự hình thành bào tử loại này có nét giống sự hình thành nội bào tử của một số vi khuẩn có sinh bào tử nhưng khác ở chỗ, trong túi nấm hình thành nhiều bào tử hơn.

+ Bào tử đốt: ở chi Geotrichum

+ Bào tử bắn: ở chi Sporobolomyces, Sporidiobolus, Bullera. Loại bào tử này có hình thận được sinh ra trên một cuống nhỏ mọc ở các tế bào dinh dưỡng hình trứng. Sau khi bào tử chín nhờ một cơ chế đặc biệt bào tử sẽ được bắn ra phía  đối diện.  Khi cấy nấm men trên thạch nghiêng theo một đường cấy ziczắc, ít hôm sau sẽ thấy trên thành ống nghiệm phía đối diện với  thạch nghiêng có một đường ziczắc khác do bào tử bắn ra.

+Bào tử áo hay bào tử màng dày: thường được sinh ra từ các

khuẩn ty giả ở nấm Candida albicans

Sinh sản hữu tính: Sinh sản bằng bào tử túi

Bào tử túi được sinh ra trong các túi. Hai tế bào khác giới (mang dấu + và -) đứng gần nhau sẽ mọc ra hai mấu lồi. Chúng tiến lại với nhau và tiếp nối với nhau. Chỗ tiếp nối sẽ tạo ra một lỗ thông và qua đó chất nguyên sinh có thể đi qua để phối chất, nhân cũng đi qua để tiến hành phối nhân, sau đó nhân phân cắt thành 2, 4, 8. Mỗi nhân được bọc bởi chất nguyên sinh rồi tạo thành màng dày chung quanh và hình thành các bào tử túi. Tế bào dinh dưỡng biến thành túi.

Túi có thể được hình thành theo 3 phương thức:

Tiếp hợp đẳng giao: do hai tế bào nấm men có hình thái, kích thước   giống   nhau   tiếp   hợp   với   nhau   mà   tạo   thành.   Ví   dụ: Schizosaccharomyces, Debaryomyces.

Tiếp hợp dị giao: hai tế bào nấm men có hình thái, kích thước

không giống nhau tiếp hợp với nhau mà thành. Ví dụ: Nadsonia.

Bào tử túi sau khi ra khỏi túi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển

thành các tế bào nấm men mới.

Chu trình phát triển của một số loại nấm men điển hình:

Schizosaccharomyces  octospous: tế bào sinh  dưỡng đơn  bội phân cắt nhờ vách ngăn ngang (A). Hai tế bào dinh dưỡng tiếp xúc với nhau và hình thành ống tiếp hợp (B). Nhân 2 tế bào hợp lại với nhau thành nhân lưỡng bội phân cắt 3 lần, lần thứ nhất là  phân  cắt giảm nhiễm (D). Tám tế bào đơn bội được sinh ra (e). Túi vỡ và giải phóng bào tử túi ra ngoài (F). Mỗi bào tử túi lại phát triển thành tế bào dinh dưỡng.

Hình 3.13. Sinh sản bằng bào tử túi ở nấm men Schizosaccharomyces octosous

Schacchomycodes ludwigii: từng cặp bào tử đơn bội kết hợp với nhau ngay trong túi. Xảy ra phối hợp tế bào chất (chất giao, nhân giao) (b) tế bào lưỡng bội sinh ra sẽ sinh ra nẩy mầm và chui qua màng túi (c). Tế bào dinh dưỡng lưỡng bội tiếp tục sinh sôi nẩy nở theo lối nẩy chồi (d). Nhân trong tế bào dinh dưỡng phân chia giảm nhiễm tế bào biến thành túi chứa 4 bào tử túi (e).

 

Hình 3.14. Sinh sản bằng bào tử túi ở nấm men Schacchomycodes luwigii- Sacharomyces cervisiae: tế bào dinh dưỡng đơn bội sinh sôi nẩy nở theo lối nẩy chồi (a). Hai tế bào kết hợp với nhau (b), xẩy ra quá trình chất giao (c), nhân giao (d) để tạo ra các tế bào dinh dưỡng lưỡng bội. Tế bào dinh dưỡng lưỡng bội nẩy chồi sinh ra những tế bào lưỡng bội khác (e). Tế bào dinh dưỡng lưỡng bội biến thành túi, phân cắt giảm nhiễm sinh ra 4 bào tử túi (f). Bào tử túi biến thành tế bào dinh dưỡngtheo lối nẩy chồi.

 

 

Hình 3.15. Sinh sản bằng bào tử túi ở nấm men Saccharomyces cerevisiae


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"