Phương Nam Co LTD
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Kiểm nghiệm hệ phân tán rắn curcumin sử dụng tá dược polysorbate 80


Các thông số kiểm nghiệm bán thành phẩm và thành phẩm viên nén nổi chứa hệ phân tán rắn curcumin sử dụng tá dược polysorbate 80

Các thông số kiểm nghiệm bán thành phẩm được trình bày cho thấy các công thức có thành phần tá dược polysorbate 80 đều cho cốm có độ trơn chảy tốt, góc nghỉ đều < 30o, độ ẩm < 7%; kết quả có sự lặp lại giữa 03 lô nghiên cứu.

Kết quả kiểm nghiệm 03 lô viên nén nổi chứa hệ phân tán rắn curcumin 100 mg được trình bày ở bảng 3.37.

Bảng 3. 37. Kết quả kiểm nghiệm 03 lô

Nhận xét: các lô thuốc nghiên cứu tương vai trò tween 80 trong độ ổn định đều đạt các yêu cầu kiểm nghiệm, được phép đưa các lô thuốc đã bào chế xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và nghiên cứu khảo sát độ ổn định.

Kết quả kiểm nghiệm củaTrung tâm kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm TP. Cần Thơ được trình bày ở PL-5.5.

Hình ảnh X-quang dạ dày chó

Hình 3. 17. Hình ảnh X-quang dạ dày chó

(a): Ngay sau khi uống thuốc; (b): 30 phút sau; (c): 1h30 phút sau

(d): 2h30 phút sau; (e): 3h30 phút sau; (f): 4h30 phút sau; (g): 5h30 phút sau

Nhận xét: kết quả chụp X quang cho thấy sau khi uống thuốc 4h30 phút thuốc vẫn còn lưu trong dạ dày, đến 5h30 phút sau khi uống thì không tìm thấy hình ảnh thuốc trong dạ dày nữa. Hình ảnh X-quang của viên đối chiếu được trình bày ở PL- 5.9.


kythuat