Phương Nam Co LTD
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Thế zêta Artemisinin ổn định nhờ polysorbate 80


Thế zêta phản ánh lực đẩy giữa các tiểu phân cùng dấu trong hệ phân tán. Lực đẩy này ngăn cản sự kết tụ giữa chúng. Đối với hệ tiểu phân ổn định nhờ lực đẩy tĩnh điện, giá trị thế zêta < |30| mV, tối ưu là > |60| mV cho dự đoán hệ tiểu phân có thể ổn định về phương diện vật lý trong thời gian bảo quản. Thế zêta giữa |5| mV và |15| mV, hệ bị kết bông giới hạn; giữa |5| mV và |3| mV hệ kết bông tối đa. Tuy nhiên, nguyên tắc này không phù hợp đối với hệ tiểu phân ổn định nhờ hiệu ứng không gian vì khi đó các nhóm tạo hiệu ứng sẽ làm giảm thế zêta của hệ [60], [132].

Thế zêta của hệ tiểu phân nano Artemisinin khoảng – 15 mV nhưng hệ vẫn ổn định trong khoảng thời gian dài. Sự che phủ bởi lớp chất diện hoạt, polysorbate 80 đã làm giảm thế zêta của hệ tiểu phân. Vì vậy, trong trường hợp này, dù trị tuyệt đối của thế zêta thấp hơn 30 mV nhưng hệ tiểu phân vẫn ổn định [38], [154]. Có thể bề mặt tiểu phân được che phủ bởi các nhóm PEG (polyethylen glycol), polysorbate 80, chất hoạt động bề mặt, hiện diện trong chất diện hoạt tạo nên sự ngăn cách không gian giữa các tiểu phân và ngăn chúng kết tụ trở lại, nhờ vậy, hệ ổn định hơn. Das S và cộng sự (2012) [38] đã bào chế hệ tiểu phân SLN và NLC từ các lipid và chất diện hoạt không ion hóa khác nhau. Kết quả chứng minh rằng khi có mặt polysorbate 80 các hệ phân tán có trị tuyệt đối của thế zêta thấp hơn 20 mV và bền trong thời gian khảo sát là 3 tháng. Kết quả này khá tương đồng với kết quả của đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, hệ tiểu phân nano Artemisinin có độ ổn định dài hơn (6 tháng). 


kythuat