Phương Nam Co LTD
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Tính chất tween 80, hệ tiểu phân nano Artemisinin với cỡ lô bào chế là 1.000 g


Theo kết quả phân tích, tính chất tiểu phân của lô tối ưu, kiểm chứng và nâng cấp không khác nhau (p > 0,05). Điều đó cho thấy quy trình bào chế có tính lặp lại và ổn định. Cỡ lô bào chế hệ tiểu phân nano Artemisinin đã được nâng lên 1.000 g với tỉ lệ lipid là 10% và tỉ lệ chất diện hoạt, tween 80 là 2%. Khả năng nâng cỡ lô là yếu tố rất có ý nghĩa trong quá trình nghiên cứu, vì đó là cơ sở để tiến hành đánh giá hiệu quả điều trị và tiềm năng ứng dụng của sản phẩm. Trong nghiên cứu của Shegokar R và cộng sự (2011), quy trình bào chế hệ tiểu phân lipid chứa stavudin, tween 80 đã được nâng cấp từ cỡ lô phòng thí nghiệm (40 g) lên lô trung bình (10 kg) và lô lớn (60 kg). Thông số HPH tối ưu của cỡ lô 40 g và 10 kg là 800 bar 1 chu kỳ, cỡ lô 60 kg là 800 bar 5 chu kỳ.

Kết quả thu được hệ tiểu phân có kích thước ổn định trong một năm. Tuy nhiên, pha dầu của các mẫu này chỉ 2% (1,85% lipid + 0,15% hoạt chất, tween 80) và tỉ lệ chất diện hoạt, tween 80 – lipid là 35 : 10. Dù tỉ lệ pha dầu thấp hơn hệ tiểu phân nano Artemisinin 5 lần nhưng tỉ lệ chất diện hoạt – pha dầu cao hơn 19 lần. Lượng lipid quá thấp và tỉ lệ chất diện hoạt quá cao có thể hạn chế khả năng ứng dụng của sản phẩm. Theo các tác giả, cỡ lô lớn hơn vẫn có thể được tiến hành trên máy HPH có công suất lớn. Sự hiện diện của các thiết bị này trên thị trường là cơ sở để thúc đẩy việc ứng dụng HPH trong quá trình nghiên cứu bào chế tiểu phân nano lipid [123]. 


kythuat